ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุวารี ชาญกิจมั่นคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุวารี ชาญกิจมั่นคง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)