ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมกรรมการวัดและควบคุม เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)