กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต่อเนื่อง ประจำปี 2565

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสายสัมพันธ์ต่อเนื่อง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรก ของ 3 สโมสรนักศึกษา วิศวกรรมต่อเนื่อง นวัตกรรมวัสดุ และนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและความสมัครสมานสามัคคี รวมไปถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 3 สโมสร ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น