คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

A-Dean3

รองคณบดีอาวุโส

B1-ดร.อุมา-สีบุญเรือง
B2-เปี่ยมภูมิ--สฤกพฤกษ์

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

C1-ดร.อนรรฆพล-แสนทน
C4-ดร.กนกนุช--ทรงสุวรรณกิจ
C2-ดร.วรีสา--ชูวัฒนกูล
C3-ดร.สรินพร-วิสิฐสัทธาพงศ์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

D3-ดร.ธัชนันต์--สมานมูลย์
D8-ดร.ณัฐวุฒิ-เรืองตระกูล
D10-ธนวิชญ์--อนุวงศ์พินิจ
D2-ดร.สุตาภัทร--แคว้นเขาเม็ง
D9-ดร.พินิช-ธนชัยโชคศิริกุล
D11-พิมพ์ประไพ-ไทยเนียม
D7-ดร.สุวารี-ชาญกิจมั่นคง
D6-ดร.กษม-ศรีรัศมี

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์

E1-ดร.เชาวลิต--หามนตรี
E3-ดร.ปุณยวีร์--ฉายศิริ
E2-ดร.รัฐภูมิ-ปริชาตปรีชา