คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

A สมยศ เกียรติวนิชวิไล

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

B เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์
C อุมา สีบุญเรือง
D วิศรุต ศรีรัตนะ

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

F ภาสุ พูนภักดี
H ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
J ธัชนันท์ สมานมูลย์
E รวิภัทร ลาภเจริญสุข
I สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
G วรีสา ชูวัฒนกูล
K ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง

ผู้อำนวยการ

L เชาวลิต หามนตรี