คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-Dean3

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

03-ดร.อุมา-สีบุญเรือง
07-ดร.ธีรพงศ์--ผลโพธิ์
13-ดร.วรีสา--ชูวัฒนกูล
05-วิศรุต--ศรีรัตนะ
06-ดร.อนรรฆพล-แสนทน
04-เปี่ยมภูมิ--สฤกพฤกษ์
08-ดร.สรินพร-วิสิฐสัทธาพงศ์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

09-ดร.ภาสุ--พูนภักดี
12-ดร.ธัชนันต์--สมานมูลย์
16-ดร.กนกนุช--ทรงสุวรรณกิจ
10-ดร.รวิภัทร--ลาภเจริญสุข
11-ดร.สุตาภัทร--แคว้นเขาเม็ง
14-ดร.ณัฎฐ์ดนัย--สินสมุทรผดุง
15-ดร.ภูมิ-คงห้วยรอบ

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์

17-ดร.เชาวลิต--หามนตรี
18-ดร.รัฐภูมิ--ปริชาติปรีชา