โครงการอบรมของหลักสูตรวิควกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

โครงการอบรมของหลักสูตรวิควกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการของสถาบัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Outcome-based Education

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Outcome-based Education

หารือความร่วมมือเพื่อน้องๆนักศึกษา วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย

หารือความร่วมมือเพื่อน้องๆนักศึกษา วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย

จำหน่ายเครื่องแต่งกายถูกระเบียบและสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

จำหน่ายเครื่องแต่งกายถูกระเบียบและสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล