เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิจัยและร่วมประชุมวิชาการ เกี่ยวกับ วัสดุและการประยุกต์ใช้ วัสดุประเภทไดอิเล็กตริก หรือฉนวนทางด้านวิศกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วหัวข้อการประชุมประกอบด้วย การเฝ้าติดติามและวินิจฉัยการเสื่อมอายุของฉนวนที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า สมบัติของวัสดุฉนวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาโน หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ วัสดุอื่นๆสำหรับอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า

ในวันที่ 4-7 สิงหาคม 2567

ณ Duangjitt Resort and Spa,Phuket,Thailand