รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ประจำวิชา Email โปรแกรมที่ท่านใช้สอน Online ช่องทางติดต่ออาจารย์ วิธีการประเมินผล
13026017 Introduction to Supply Chain Management wichitsawat suksawat na ayudhya wichitsawat.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Online Test,
Take home Examination
13026015 Project Management wichitsawat suksawat na ayudhya wichitsawat.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Online Test,
Take home Examination
01086087 Industrial Management wichitsawat suksawat na ayudhya wichitsawat.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Online Test,
Take home Examination
01226906 INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING PROCESS SIMULATION อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา amata.an@kmitl.ac.th Google meet Line ID
01366307 PROCESS SIMULATORS IN CHEMICAL ENGINEERING อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา amata.an@kmitl.ac.th Google meet Line ID
01226928 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา amata.an@kmitl.ac.th Google meet Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01416303 INTRODUCTION TO ROBOTICS Somyot Kaitwanidvilai somyot.ka@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: somyotka
Email: somyot.ka@kmitl.ac.th
Assignment,
Online Test,
Waiting for COVID Situation
01416306 SAFETY AND STANDARDIZATION IN RAI Somyot  Kaitwanidvilai somyot.ka@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: somyotka
Email: somyot.ka@kmitl.ac.th
Assignment,
Online Test
01026312 ระบบการควบคุม (CONTROL SYSTEMS)  Somyot Kaitwanidvilai somyot.ka@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: somyotka
Email: somyot.ka@kmitl.ac.th
Assignment,
Online Test,
Wait for COVID Situation
01076026 User experience and user interface design ผศ.ดร.ชมพูนุท  จินจาคาม chompoonuch.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Zoom
Facebook, Google classroom Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01076419 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งและระบบอัจฉริยะ วัชระ ฉัตรวิริยะ watchara.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams LineID : watcharakmitl Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01056202 THERMODYNAMICS 2 วิฑาดา  เจษฎารัตนชัย amp_g7@hotmail.com Microsoft Teams Line ID: amp3470       Phone number 084-3600703 Assignment,
Online Test
01076577 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัชระ ฉัตรวิริยะ watchara.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams lineID : watcharakmitl Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01086626 Microprocessors สองเมือง นันทขว้าง songmoung.nu@kmitl.ac.th VDO 0866655734 , Line ID : songmoung Assignment,
Presentation
01076598 INTRODUCTION TO DATA ANALYTICS รัฐชัย ชาวอุทัย rathachai.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Canvas
email Assignment,
Presentation
01076008 SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES รัฐชัย ชาวอุทัย rathachai.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
email Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01386302 Agricultural Mechatronics สองเมือง นันทขว้าง songmoung.nu@kmitl.ac.th VDO 0866655734, Line ID: songmoung Assignment,
Presentation
01366207 Heat and Mass Transfer วลัยรัตน์ จันทรอัมพร walairat.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01226923 Process Dynamics and Control วลัยรัตน์ จันทรอัมพร walairat.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01206208 Unit Operations 1 วลัยรัตน์ จันทรอัมพร walairat.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01236127 DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS (L) ผศ.ดร. พิกุลแก้ว  ตังติสานนท์ pikulkaew.ta@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Google classroom
Pikulkaew.ta@kmitl.ac.th Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01156220 Rail Transportation Engineering ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล ponepen.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: jaja_kmitl Assignment,
In class for Final Examination
01246205 Mechanics of Materials ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล ponepen.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: jaja_kmitl Assignment,
Oral Examination,
In class for Final Examination
01426003 Computational Practice Ponepen Laphirattanakul ponepen.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: jaja_kmitl Assignment,
Report or Term paper
01006012 Computer Programming วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ wiboon.pr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Programming Lab Management System (http://161.246.127.85)
เว็บภาควิชา http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php
Line ID 0818685657
Assignment,
Online Test
01076024 Software Architecture and Design วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ wiboon.pr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
เว็บภาควิชา http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php
Line ID: 0818685657
Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01046650 RADIO-FREQUENCY MICROELECTRONICS อภินันท์ ธนชยานนท์ apinunt.th@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01046624 ANALOG INTEGRATED CIRCUITS อภินันท์ ธนชยานนท์ apinunt.th@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Microsoft Teams Assignment,
Online Test,
Take home Examination
13006103 Life and Environment รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ronnachai.ti@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Online Test,
Presentation
01097719 Environmental Sustainability รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ronnachai.ti@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Online Test,
Presentation
01026220 Power electronics รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ anuwat.ja@kmitl.ac.th Google meet Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01336002 Physiology ผศ.ดร.สรินพร  วิสิฐสัทธาพงศ์ sarinporn.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Messenger Assignment,
Online Test
IE01216649/ IE01176015/  IE01356418 Industrial Safety Engineering Manutchanok Jongprasithporn manutchanok.jo@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live,
Google Drive
Line ID, Email, Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01006515 DESIGN METHODS FOR INNOVATIONS Manutchanok Jongprasithporn manutchanok.jo@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live,
Google drive
Line ID, Email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01076004 Object Oriented Programming สมศักดิ์ ่วลัยรัชต์ somsak.wa@kmitl.ac.th Google meet,
Zoom,
Platform Online ของสถาบัน URL: goedu.kmitl.ac.th
Line ID, Phone Number, Messenger Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation,
Final Exam (On-site)
01076004 Object Oriented Programming อรัญญา วลัยรัชต์ aranya.wa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
https://goedu.kmitl.ac.th (platform online ของสถาบัน)
Line ID, Phone Number Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation,
Final Examination (on site)
01076008 SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา chutimet.sr@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01336013 BIOMEDICAL ENGINEERING LAB 2 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ sarinporn.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Messenger ปลายเทอมจะมีการสอบวันผล
01336015 BIOMEDICAL ENGINEERING PROBLEM BASED TRAINING LAB 2 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ sarinporn.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Messenger ปลายเทอมจะมีการสอบวัดผล
13016366 Data Mining ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา chutimet.sr@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01076013 Theory of computation เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ kietikul.je@kmitl.ac.th Zoom,
Youtube, Line
Line กลุ่มรายวิชา Assignment,
Online Test,
Presentation
01266314 DATA ANALYTICS ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา chutimet.sr@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01076533 Deep Learning เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ kietikul.je@kmitl.ac.th Zoom,
Youtube, Line
Line กลุ่มรายวิชา Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation,
Project based learning
01076582 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ kietikul.je@kmitl.ac.th Zoom,
Youtube, Line
Line กลุ่มรายวิชา Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation,
Problem based learning
01336018 Thermodynamics ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล treesukon.tr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line, Messenger, Canvas, E-mail Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01336520 Special topics in biomedical engineering ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล treesukon.tr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line, Messenger, Canvas, E-mail Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01336104 ADVANCED BIOMEDICAL INSTRUMENTATION ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ sarinporn.vi@kmitl.ac.th Google meet,
Zoom
email: arthorn.san@mahidol.ac.th และ line ID: nuappkung Online Test
01336500 FUNDAMENTALS OF BIOSENSORS ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ sarinporn.vi@kmitl.ac.th SKYPE LINE ID: suejit และ mesenger: sarinporn visitsatapongse Assignment,
Online Test
01006525 Hospital accreditation ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล treesukon.tr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line, E-mail, Messenger Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01176010 CONTROL SYSTEMS AND ELECTRONICS FOR PRODUCTION ENGINEERING Udom  Janjarassuk udom.ja@kmitl.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01216747 PRE-PROJECT Udom Janjarassuk udom.ja@kmitl.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01016463 RADAR AND LOCALIZATION SYSTEMS ผศ.ดร.พิชญ สุพรรณกูล pichaya.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
My Course Ville
Line ID: pichaya21 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01016237 TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS ผศ.ดร.พิชญ, ผศ.ดร.สิรภพ สุพรรณกูล, ตู้ประกาย pichaya.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
My Course Ville
Line ID: pichaya21 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01068006 EMBEDDED SYSTEM AND ALGORITHMS ทรงชัย  วีระทวีมาศ songchai.we@kmitl.ac.th Youtube และ LINE https://line.me/R/ti/g/wtKRtvUL9b Assignment,
Online Test,
Presentation
01106016 Soil and Water Engineering ผศ.ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ natrapee.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Take home Examination
01386203 Soil and Water Engineering ผศ.ดร.นารถระพี  นาคะวัจนะ natrapee.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Take home Examination
01106045 Power for Agricultural Systems ผศ.ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ natrapee.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01226001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING PROFESSION ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ siripan.mu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: ajarntook Log book,
Online Test,
Online Group Discussion
01046642 SPECIAL TOPICS IN ELECTRONIC DEVICES รังสรรค์ เมืองเหลือ rangson.mu@kmitl.ac.th Microsoft Teams 982594900 Assignment,
Report or Term paper,
Presentation,
งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
01046615 ELECTRONIC LABORATORY 2 Narin  Atiwongsangthong narin.at@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID : narinkmitl Report or Term paper
01326241 CONCRETE AND CIVIL ENGINEERING MATERIALS ภาสกร ขันทองทิพย์ passkorn.kh@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
passkmitl (line ID)   085-345-0282 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01097714 WASTEWATER TREATMENT ภาสกร ขันทองทิพย์ passkorn.kh@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
passkmitl (Line ID) 085-345-0282 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01097746 SPECIAL AND SELECTED TOPICS IN ENVIRONMENTAL AND ENERGY ENGINEERING ภาสกร ขันทองทิพย์ passkorn.kh@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
passkmitl (Line ID) 085-345-0282 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006519 Introduction to Environmental Principles ชดชนก อัฑฒพงศ์ chodchanok.at@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line  Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01236156 INTRODUCTION TO RAILWAY SIGNALING AND TRAIN CONTROL ผศ.ดร.วันวิสา  ชัชวงษ์ vanvisa.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01096019 ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING อุมา สีบุญเรือง uma.se@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01046601 Engineering Mathematics 4 ยุทธนา คิดใจเดียว yuttana.ki@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Team , Line , email. Assignment,
Online Test
01046630 Fuzzy set theory and Fuzzy logics ยุทธนา คิดใจเดียว yuttana.ki@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Teams, Line, email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01336101 Control system for Biomedical engineer Yuttana Kitjaidure yuttana.ki@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Team, Line ,email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Mini project
01426013 Mechanics of Machinery จารุวัตร เจริญสุข jarruwat.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01056137 Powerplant Engineering จารุวัตร เจริญสุข jarruwat.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Line ID
Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01076023 Computer hardware design เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น charoen.vo@kmitl.ac.th Zoom Facebook Group  Assignment,
Report or Term paper,
Log book,
Online Group Discussion,
Presentation
01076422 IT entrepreneurship and management เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น charoen.vo@kmitl.ac.th Zoom Facebook group Report or Term paper,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01076423 Strategic planning using board and card game เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น charoen.vo@kmitl.ac.th Zoom Facebook group Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01076032 ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA อรฉัตร  จิตต์โสภักตร์ orachat.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Messenger Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006703 Physics 2 Dr. Ariva Sugandi Permana Permana ariva.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
LINE, Email, Canvas. Assignment,
Online Test
01326263 Hydrology Dr. Ariva Sugandi Permana Permana ariva.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
LINE, Canvas, Email. Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01216802 INDUSTRIAL FEASIBILITY STUDY สกนธ์ คล่องบุญจิต sakonklong@hotmail.com Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Presentation,
ตามเห็นสมควร
01046703 MATERIALS FOR ELECTRONICS ENGINEERING รังสรรค์ เมืองเหลือ rangson.mu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 Line ID, Phone Number, E-mail Assignment,
Report or Term paper,
Presentation,
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
01336019 FUNDAMENTAL OF BIOMECHANICS กษม ศรีรัศมี kasama.sr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kasama.sr@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test,
Presentation
01336526 BIOMATERIALS กษม ศรีรัศมี kasama.sr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kasama.sr@kmitl.ac.th Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01336001 PRINCIPLES OF BIOMEDICAL ENGINEERING กษม ศรีรัศมี kasama.sr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Canvas,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kasama.sr@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test,
Presentation
01336011 BIOMEDICAL ENGINEERING APPLICATION กษม ศรีรัศมี kasama.sr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kasama.sr@kmitl.ac.th Report or Term paper,
Presentation
01106013 Agricultural Tractor Engineering ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ teerapong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Phone Number Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion
01386205 1386205 ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ teerapong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams  Line ID, Phone Number Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion
01046607 Control systems ผศ.ดร.แสงระวี, บัวแก้ว seangrawee.to@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID:0812785546 Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01046648 NOISE REDUCTION TECHNIQUES IN ELECTRONIC SYSTEM ผศ.ดร.แสงระวี  บัวแก้ว seangrawee.to@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID:0812785546 Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01046514 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENT ผศ.ดร.แสงระวี  บัวแก้ว seangrawee.to@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID:0812785546 Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01086083 CONTROL SYSTEMS ถาวร เบญจนราสุทธิ์ taworn.be@kmitl.ac.th Line และ vdo email (taworn.be@kmitl.ac.th) และ Line Assignment,
Online Test
01006031 CALCULUS 2 ถาวร เบญจนราสุทธิ์ taworn.be@kmitl.ac.th Line และ vdo email (taworn.be@kmitl.ac.th) และ Line Assignment,
Online Test
01318038 OPTOELECTRONICS Wibool  Piyawattanametha wibool@gmail.com Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line and email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01336501 MICROSCOPY TECHNIQUES IN BIOMEDICAL APPLICATIONS Wibool Piyawattanametha wibool@gmail.com Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID and email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01006524 BIOMEDICAL ENGINEERING ENTREPRENEUR Wibool Piyawattanametha wibool@gmail.com Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line and email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01076595 INFORMATION STORAGE AND WEB SEARCH bundit Pasaya bundit.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01006012 COMPUTER PROGRAMMING Bundit Pasaya bundit.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01027916 MATHEMATICS FOR MACHINE LEARNING ยุทธนา คิดใจเดียว yuttana.ki@kmitl.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams Report or Term paper,
Online Group Discussion,
Presentation
01326242 CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง natdanai.si@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
Facebook Live,
Canvas,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
mumoosocute Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01326342 TIMBER AND STEEL DESIGN ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง natdanai.si@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
Facebook Live,
Canvas
mumoosocute Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01096034 THEORY OF STRUCTURES สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ suwat.dh@kmitl.ac.th youtube line ID Assignment,
Take home Examination
01376034 THEORY OF STRUCTURES สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ suwat.dh@kmitl.ac.th YOUTUBE LINE ID Assignment,
Take home Examination
01046646 Introduction to VLSI Testing กสิน  วิเชียรชม kasin.vi@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Email and Announcement ในระบบ Moodle Assignment,
Online Test
01156215 Refrigeration and air conditioning มธุรส สุชาตะวัฒน์ maturose.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Ms Team Assignment,
Online Test
01306036 SIGNALS AND SYSTEMS Napasool Wongvanich napasool.wo@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Line Group / Google classroom platform Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01046651 SPECIAL TOPICS IN INTEGRATED CIRCUITS Varakorn Kasemsuwan varakorn.ka@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Email, Phone Number Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01386306 เหมืองข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DATA MINING AND DECISION SUPPORT SYSTEMS) ผศ.ดร.รวิภัทร  ลาภเจริยสุข ravipat.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams line ID: muo_put Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01107550 เรื่องคัดสรรด้านวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (SELECTED TOPIC FOR POST-HARVEST ENGINEERING)  ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข ravipat.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: muo_put Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01117213 การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (DATA ANALYTICS OF AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRIAL SYSTEM) ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข ravipat.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: muo_put Assignment,
Take home Examination
ปตรี 01026219 digital and microprocessors นิรุธ จิรสุวรรณกุล nirudh.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
line 
email, line, phone Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
ปตรี 01026452 power plant system design นิรุธ  จิรสุวรรณกุล nirudh.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
line
email, line, phone Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
ปโท 01027906 statistical methods นิรุธ จิรสุวรรณกุล nirudh.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
line
email, line, phone Assignment,
Report or Term paper
ปเอก 01018404 finite elements for electrical engineering นิรุธ จิรสุวรรณกุล nirudh.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
line
email, line, phone Assignment,
Report or Term paper
ปเอก 01018721 advanced topics in electromechanical energy conversion นิรุธ จิรสุวรรณกุล nirudh.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
line
email, line, phone Assignment,
Report or Term paper
01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN ผศ.ชายชาญ โพธิสาร chaichan.po@kmitl.ac.th YouTube https://line.me/R/ti/g/vP0IGe19oh Online Test
01246305 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN ผศ.ชายชาญ โพธิสาร chaichan.po@kmitl.ac.th YouTube https://line.me/R/ti/g/P8c5Au8rAF Online Test
01006711 Advanced Calculus อาทิตย์  เพชรศศิธร arthit.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams 819244080 Assignment,
Take home Examination
01096049 ฺBuilding Design อาทิตย์ เพชรศศิธร arthit.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams 819244080 Assignment,
Take home Examination
01326233 Advanced Mathematics for Civil Engineering อาทิตย์ เพชรศศิธร arthit.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams 819244080 Assignment,
Take home Examination
01006031 Calculus2 Theerayod Wiangtong theerayod.wi@kmitl.ac.th Google meet Email address Assignment,
Online Test
01026480 Embedded System Theeayod Wiangtong theerayod.wi@kmitl.ac.th Google meet,
Online simulation
Email address, Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01016450 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ thanate.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
ระบบ Moodle ของสถาบัน Assignment
01106008 Heat transfer Wanphut  Saechua wanphut.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Group Assignment,
Online Test
01386104 Thermodynamics Wanphut Saechua wanphut.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group Assignment,
Online Test
01106026 Pre-project Wanphut Saechua wanphut.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group Report or Term paper,
Presentation
01026324 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (ELECTRIC DRIVES)  วรชาติ สุวรรณงาม warachart.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Group : Electric Drives 3B AC2020 Assignment,
Report or Term paper,
Log book,
Take home Examination
01006015 ENGINEERING DRAWING วิฑาดา   เจษฎารัตนชัย amp_g7@hotmail.com Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: amp3470, MS TEAM CODE: 05ty4l4 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01056402 PROJECT 2 วิฑาดา  เจษฎารัตนชัย amp_g7@hpotmail.com Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: amp3470, Phone Number: 0843600703 Report or Term paper,
Log book,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01156130 PROJECT IN RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING 2 วิฑาดา เจษฎารัตนชัย amp_g7@hotmail.com Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: amp3470, Phone Number: 0843600703 Report or Term paper,
Log book,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01046612 Semiconductor Devices 2 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล toempong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0869720564, Tel: 0869720564 Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01046613 Electric Circuit Analysis 2 เติมพงษ์ เพ็ขรกูล toempong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0869720564, Tel: 0869720564 Assignment,
Online Test
01046635 Sensors and Transducers เติมพงษ์ เพ็ชรกูล toempong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0869720564, Tel: 0869720564 Assignment,
Online Test,
Presentation
01018405 Advanced Topics in Mathematical Analysis เติมพงษ์ เพ็ชรกูล toempong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0869720564, Tel: 0869720564 Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01018750 ADVANCED ANALOGUE ANDMIXED-SIGNAL IC DESIGN อภินันท์ ธนชยานนท์ apinunt.th@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01018751 RF MICROELECTRONICS อภินันท์ ธนชยานนท์ apinunt.th@kmitl.ac.th Google meet,
Zoom
Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01027755 Selected Topic in Biomedical and Application Toempong Phetchakul toempong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0869720564, Tel: 0869720564 Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01027710 Industrial Transducers Toempong Phetchakul toempong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0869720564, Tel: 0869720564 Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01026454 Insulation Technique for High Voltage Equipment นรเศรษฐ พัฒนเดช norasage.pa@kmitl.ac.th Zoom Line ID, Phone Number Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01026210 Electrical Engineering Materials นรเศรษฐ พัฒนเดช norasage.pa@kmitl.ac.th Zoom  Line ID, Phone number Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01246408 Electrical Safety นรเศรษฐ พัฒนเดช norasage.pa@kmitl.ac.th Zoom Line ID, Phone Number Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
13026022 Management Systems Optimization พิมพ์ประไพ ไทยเนียม pimprapai.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Take home Examination
01006720 Probability and Statistics 2 พิมพ์ประไพ ไทยเนียม pimprapai.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Take home Examination
01356325 Data Science and Data Analytics พิมพ์ประไพ ไทยเนียม pimprapai.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Take home Examination
01356208 Production Planning and Control รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล pimsakuls@yahoo.com Microsoft Teams Group Line (จัดตั้งกลุ่มกับนักศึกษาแล้ว) Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01216819 Project Management รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล pimsakuls@yahoo.com Microsoft Teams Group Line (จัดตั้งกลุ่มกับนักศึกษาแล้ว) Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01176039 Project Management รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล pimsakuls@yahoo.com Microsoft Teams Group Line (จัดตั้งกลุ่มกับนักศึกษาแล้ว) Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01176016 Production Planning and Control รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล pimsakuls@yahoo.com Microsoft Teams Group Line (จัดตั้งกลุ่มกับนักศึกษาแล้ว) Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01046624 ANALOG INTEGRATED CIRCUITS วรากร,อภินันท์ เกษมสุวรรณ์,ธนชยานนท์ varakorn.ka@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Phone Number Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion
01216752 Production Planning and Control รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล pimsakuls@yahoo.com Microsoft Teams Group Line (จัดตั้งกลุ่มกับนักศึกษาแล้ว) Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01046601 ENGINEERING MATHEMATICS 4 Metha Kongpoon mkongp07@gmail.com Microsoft Teams Line Assignment,
Online Test
01306022 ENGINEERING ELECTRONICS  Metha Kongpoon mkongp07@gmail.com Microsoft Teams Line Assignment,
Online Test
01016462 Satellite Communication System พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา peeramed.ch@kmitl.ac.th Google meet Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01256137 INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS Amphawan Julsereewong amphawan.ju@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Line Group
865008084 Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01027721 Automation Networks and Fieldbuses Amphawan Julsereewong amphawan.ju@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Line Group
865008084 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01066120 Engineering Metrology รศ.ดร.เกษตร์  ศิริสันติสัมฤทธิ์ kaset.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams 088-206-3903 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01068011 Process Instrumentation รศ.ดร.เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์ kaset.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams 088-206-3903 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01026221 Electrical Power Systems Piampoom Sarikpreuck piampoom.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
LineID:piampoom13 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01026321 Industrial Automation Systems Piampoom Sarikpreuck piampoom.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
LineID : piampoom13 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01026211 Engineering Electronics สมภพ ผลไม้ sompob.po@kmitl.ac.th Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Moodle ของภาควิชา
Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01056523 FINITE ELEMENT METHOD Panya Kansuwan panya.ka@hotmail.com Microsoft Teams Line Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01056533 COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE Panya Kansuwan panya.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01026104 ELECTRIC CIRCUITS ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ teeraphon.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01156204 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING สมภพ ผลไม้ sompob.po@kmitl.ac.th Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
moodle ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (10.66.0.128/moodle)
Line ID: sompob_polmai Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01026222 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING สมภพ ผลไม้ sompob.po@kmitl.ac.th Zoom,
ระบบ Moodle ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (10.66.0.128/moodle)
Line ID: sompob_polmai Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01116156 MECHANICS OF MACHINERY เจษฎา  ชัยโฉม jedsada.ch@kmitl.ac.th Zoom Geoffgene Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01006031 CALCULUS 2 ผศ.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์ wiwat.ke@kmitl.ac.th Facebook Live Line ID:0934541989 Assignment,
Online Test
01006030 แคลคูลัส 1 ผศ.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์ wiwat.ke@kmitl.ac.th Facebook Live Line ID: 0934541989 Assignment,
Online Test
01016241 Principles of Communications จีรสุดา โกษียาภรณ์ jeerasuda.ko@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Google classroom / Facebook Page Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation,
สอบตามปกติ (หากสถานการณ์อำนวย)
01016460 Integrated Circuit Application for Communications จีรสุดา โกษียาภรณ์ jeerasuda.ko@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Google classroom / Facebook Page Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation,
สอบปกติ (หากสถานการณ์อำนวย)
01306042 Principles of Communications จีรสุดา โกษียาภรณ์ jeerasuda.ko@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Google classroom Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation,
สอบตามปกติ (หากสถานการณ์อำนวย)
90591009 Meditation for life Development uba  sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook group M4L
LINE ID สนศึกษาทั่วไปจัดทำให้ Report or Term paper,
Online Group Discussion,
Presentation,
Final Examination Paper 
01407203 MODERN CONTROL THEORY รัชนี กุลยานนท์ rutchanee.gu@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
MS Team, Line Group Assignment,
Take home Examination
01376056 Construction Technology ทรงกลด และ Staff แซ่อึ้ง uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
youtube/ up to student response 
Line/ Facebook Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation,
Final Examination Paper/ students response
01376015 Hydraulics Laboratory uba & Staff Sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook group Hydrlab kmitl
Line Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01376014 Hydraulics ปรีชานันท์  ศรีแก้ว uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Youtube/ google drive
Line Assignment,
Online Test,
Final Examination paper
01326499 CE Project uba & Staff Sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook
Line Assignment,
Presentation,
Connect by messenger or Line with project group
01326352 Route Survey uba & Staff Sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
up to students
Line Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation,
Final Examination Paper
01046703 MATERIALS FOR ELECTRONICS ENGINEERING นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง narin.at@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line id : narinkmitl Online Test
01096044 Hydraulics Laboratory uba & Staff sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Group
Line  Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation,
depend on students response
01096140 Engineering Geology uba sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Skype
Facebook group & Messenger Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01376144 Fundamental of Rock Mechanics uba & salisa Sirikaew uba.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Skype
Facebook  group Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation,
depend on students response
01096006 Special Project uba sirikaew uba.si@kmitl.ac.th facebook group & messenger messenger Report or Term paper,
Online Group Discussion,
Presentation
01386501 Pre-Co-operative Education ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ teerapong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Phone Number Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01206202 Chemistry for petrochemical engineering 2 ธีรพร สุธีวงศ์ teeraporn.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams line Assignment,
Online Test
01226006 Organic chemistry ธีรพร สุธีวงศ์ teeraporn.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams line Assignment,
Online Test
01366111 Chemistry for chemical engineering Teeraporn  Suteewong teeraporn.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams line Assignment,
Online Test
01226908 Fundamemtals of heat and mass transfer ภัทรานิษฐ์ วงศ์?พร้อมรัตน์? patthranit.wo@kmitl.ac.th Google meet Line, google classroom Assignment,
Online Test
01226805 Corrosion ภัทรานิษฐ์? วงศ์?พร้อมรัตน์? patthranit.wo@kmitl.ac.th Google meet Line, google classroom Assignment,
Online Test,
Presentation
01006717 Differential Equaitons Chaiwat Nuthong chaiwat.nu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Teams, Messengers Assignment,
Online Test
13016204 Digital Circuit and Logic Design Chaiwat Nuthong chaiwat.nu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Team, Messenger Assignment,
Online Test
13016205 Digital Circuit Laboratory Chaiwat  Nuthong chaiwat.nu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Team, Messenger Assignment,
Online Test
01226914 Unit Operations 1 รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ yaneeporn.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Group Online Test
01206401 Process Dynamics and Control รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ yaneeporn.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Online Test
01206403 Petrochemical Engineering Plant Design รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ yaneeporn.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Presentation
01366309 Process Dynamics and Control Assoc. Prof. Dr.Yaneeporn  Patcharavorachot yaneeporn.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Online Test
01256144 Database and ERP Systems Pakorn Watanachaturaporn pakorn.wa@KMITL.ac.th Google meet,
Zoom,
Google Classroom
Google Classroom Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01076010 Computer Networks  ธนา  หงษ์สุวรรณ thana.ho@kmitl.ac.th Google meet Facebook Assignment,
Homework
01336008 DIGITAL ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER chuchart Pintavirooj chuchart.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams FB Group: BME#8 Assignment,
Online Test
01046638 Microelectronics Manufacturing อิทธิภูมิ บุญพิคำ ittibhoomcook@gmail.com Microsoft Teams,
Facebook Live,
Youtube Channel :Cookrit" 
Line group, Facebook, Email, Tel. no.  Assignment,
Take home Examination,
Take Home Final Exam 
01336013 BIOMEDICAL ENGINEERING LAB 2 chuchart Pintavirooj chuchart.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams FB Group: BME#8 Report or Term paper
01336015 BIOMEDICAL ENGINEERING PROBLEM BASED TRAINING LAB 2 chuchart Pintavirooj chuchart.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams FB Group: BME#7 Report or Term paper
01336202 COMPUTER COMMUNICATION NETWORKS chuchart Pintavirooj chuchart.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams FB Group: BME#7 Assignment,
Online Test
01336204 PRINCIPLE OF HEALTHCARE INFORMATION TECHNOLOG chuchart Pintavirooj chuchart.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 1 Assignment,
Online Test
01277002 BASICS OF AUTOMOTIVE AND ADVANCED TRANSPORTATION DESIGN ปรีชา (Preechar) การินทร์ (Karin) preechar.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
851285024 Assignment,
Online Test
01277104 ADVANCED INTERNAL COMBUSTION ENGINE ENGINEERING AND FUTURE POWER TRAIN ปรีชา (Preechar) การินทร์ (Karin) preechar.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
851285024 Assignment,
Online Test
01277201 SEMINAR IN AUTOMOTIVE AND ADVANCED TRANSPARTATION ENGINEERING ปรีชา (Preechar) การินทร์ (Karin) preechar.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
851285024 Assignment,
Online Test
01277303 THESIS ปรีชา (Preechar) การินทร์ (Karin) preechar.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
851285024 Online Test
01056529 Failure of Engineering Materials จิตราภรณ์ วงศางาม jittraporn.wo@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Phone Number Assignment,
Report or Term paper
01426006 Manufacturing Processes ่Jittraporn Wongsa-Ngam jittraporn.wo@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Phone Number Assignment,
Online Test
01236124 Principle of communication systems Chawalit Benjangkaprapert chawalit.be@kmitl.ac.th Google meet,
Line
Line id 0894543760 Assignment,
Log book,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01236128 Telecommunication systems Chawalit Benjangkaprasert chawalit.be@kmitl.ac.th Google meet,
Line
Line id 0894543750 Assignment,
Log book,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01236138 Information eng. lab.2 Chawalit Benjangkaprasert chawalit.be@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Line
Line 0894543760 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01236171 High speed network technologies Chawalit Benjangkaprasert chawalit.be@kmitl.ac.th Google meet,
Line
Line id 0894543760 Assignment,
Log book,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01096048 Foundation Engineering and Design ธนาดล คงสมบูรณ์ thanadolk@yahoo.com Microsoft Teams,
Zoom
Line ID;  dr.thanadol Report or Term paper,
Online Test
01277115 Advanced Material Science and Engineering ปัญญา ขันธ์สุวรรณ panya.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line id Assignment,
Take home Examination
01356318 Industrial Plant Design รณน เจียรตระกูล ranon.ji@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: ranonj, Tel. 0955416077 Report or Term paper
01216749 Industrial Plant Design รณน เจียรตระกูล ranon.ji@kmtil.ac.th Microsoft Teams Tel. 0955416077, FB: Ranon Jientrakul Report or Term paper
01336003 BIOSTATISTICS ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ suradej.tr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Email  Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01386204 AGRICULTURAL PROCESSING ENGINEERING ประสันต์ ชุ่มใจหาญ prasan.ch@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Facebook Group Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01108429 Cereal Technology ประสันต์ ชุ่มใจหาญ prasan.ch@kmitl.ac.th Google meet Line Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01106124 INTRODUCTION TO AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING ประสันต์ ชุ่มใจหาญ prasan.ch@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Facebook Group Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01106019 AGRICULTURAL PROCESSING ENGINEERING ประสันต์ ชุ่มใจหาญ prasan.ch@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Facebook Group Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006804 Engineering Materials ๋Jittraporn Wongsa-Ngam jittraporn.wo@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
WileyPlus
Line ID Assignment
01046657 DIGITAL SIGNAL PROCESSING ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ suradej.tr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Email  Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01216748 Quality Control Tossapol Kiatcharoenpol tossapol_k@yahoo.com Microsoft Teams tossapol_K@yahoo.com, line group Assignment,
Online Test
01236126 System analysis and design  ผศ.ดร.เกล็ดดาว สัตย์เจริญ kleddao.sa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Google classroom 
Line and google classroom  Assignment,
Online Test,
Presentation
01236163 Digital forensic  ผศ.ดร.เกล็ดดาว สัตย์เจริญ kleddao.sa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Google classroom 
Line and google classroom  Assignment,
Take home Examination,
Presentation
10706568 Human computer interaction ผศ.ดร.เกล็ดดาว สัตย์เจริญ kleddao.sa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Google classroom 
Line and google classroom  Assignment,
Online Test,
Presentation
01386102  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร 2 (MATHEMATIC FOR AGRO-INDUSTRIAL SYSTEMS ENGINEERING 2) จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์ jeerayut.ho@kmitl.ac.th Microsoft Teams jeerayut.ho@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01106007 การออกแบบเครื่องจักรกล (MACHINE DESIGN) จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์ jeerayut.ho@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
google classroom
jeerayut.ho@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01236181  การประมวลผลภาพดิจิทัล (DIGITAL IMAGE PROCESSING)  อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล attasit.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINE, Phone number Assignment,
Online Test
01006728 Chemistry Paul Gleeson paul.gl@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
Canvas, Teams Assignment,
Online Test
01336016 Organic Chemistry Paul Gleeson paul.gl@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
Email, Canvas, Teams Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01256138 ELECTRICAL MACHINES Pittaya Pannil pittaya.pa@kmitl.ac.th Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID, Phone Number, Email Assignment,
Take home Examination
01116152 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะวิศวกรรมอาหาร 2 (UNIT OPERATIONS IN FOOD ENGINEERING 2) ณัฐวุฒิ ชาวเมือง nattawut.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: ochao3g  และ Mobile: 063-1844434 Assignment,
Take home Examination
01006516 Innovation Management Xavier boegly xavier.bo@kmitl.ac.th Microsoft Teams LineID Assignment
01006803 ENGINEERING MECHANICS Nattawut Chaomuang nattawut.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
Line ID: ochao3g และ Phone: 063-1844434 Assignment,
Take home Examination
01006517 Lean startup and agile business xavier boegly xavier.bo@kmitl.ac.th Microsoft Teams LineID Assignment
01116159 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิศวกรรม (PRE-ENGINEERING PROJECT) ณัฐวุฒิ ชาวเมือง nattawut.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: ochao3g และ Phone: 063-1844434 Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01256135  FEEDBACK CONTROL SYSTEMS Thanit Trisuwannawat ktthanit@gmail.com ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Line Live
Line ID, Phone Number, Email Assignment,
Take home Examination
01106020 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MATERIALS HANDING ENGINEERING)  ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: kspanman, 0851333257, Messenger: Panmanas Sirisomboon Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Laboratory และเยี่ยมชมโรงงาน
01386109 Agro-industrial systems engineering laboratory 4 Wanphut Saechua wanphut.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group Assignment,
Presentation
01117210 การวิเคราะห์สมบัติวัสดุเกษตรและอาหารขั้นสูง (ADVANCED AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS CHARACTERIZATION) ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: kspanman, 0851333257, Messenger: Panmanas Sirisomboon Assignment,
Presentation
01206209 Unit Operations Laboratory 1 วลัยรัตน์ จันทรอัมพร walairat.ch@kmitl.ac.th เลื่อนทำการทดลองทั้งหมดไปหลังสอบกลางภาค Line ID Report or Term paper,
Presentation
01016338 วิศวกรรมสายอากาศ ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ chuwong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID:ladkrabang321  Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01108427 เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีของผลิตผลเกษตรและอาหาร (Near-Infrared Spectroscopy of Agricultural Product and Food ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: kspanman, 0851333256, Messenger: Panmanas Sirisomboon Take home Examination,
Presentation,
Online Exam
01016233 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ chuwong.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01117245 เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีของผลิตผลเกษตรและอาหาร (NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY OF AGRICULTURAL PRODUCT AND FOOD ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: kspanman, 0851333257, Messenger: Panmanas Sirisomboon Take home Examination,
Presentation,
Online Exam
01416200 Physics for RAI Life (Physics 2) Pitikhate  SOORAKSA pitikhate.so@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Line Groups, Web of the Physics Publisher
pitikhate.so@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test,
Presentation
01108401 Advanced Agricultural and Food Materials Characterization ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line: kspanman, 0851333257, Messenger: Panmanas Sirisomboon Assignment,
Presentation
01006725 GENERAL PHYSICS 2 Asst. Prof. Dr. Harihara  Ramamoorthy harihara.ra@kmitl.ac.th Canvas canvas inbox & university email: harihara.ra@kmitl.ac.th  Assignment,
Online Test
01108426 Measurement of Texture of Agricultural Product and Food ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: kspanman, 0851333257, Messenger: Panmanas Sirisomboon Online Test,
Take home Examination,
Homework, laboratory 
01216644 Engineering Statistics Chumpol Yuangyai chumpol.yu@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Line ID (chumpoly) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01176002 Engineering Statistics Chumpol Yuangyai  chumpol.yu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID (chumpoly) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01006728 General Chemistry Laboratory Teeraporn Suteewong teeraporn.su@kmitl.ac.th ทำการสอนในห้องปฏิบัติการหลังวันที่ 7 มีนาคม ติดต่อผ่าน SIIE เนื่องจากมีนักศึกษาจาก 3 ภาควิชา และเป็นวิชากลาง รายงาน สอบย่อยและการเข้าห้องเรียน
01356332 Discrete Event Simulation Chumpol  Yuangyai chumpol.yu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID (chumpoly) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01117244 MEASUREMENT OF TEXTURE OF AGRICULTURAL PRODUCT AND FOOD ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ panmanas.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: kspanman, 0851333257, Messenger: Panmanas Sirisomboon Online Test,
Take home Examination,
Homework, laboratory 
01216751 Industrial Simulation Chumpol Yuangyai chumpol.yu@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINE ID (chumpoly) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01217401 Design and Analysis of Experiments Chumpol Yuangyai  Chumpol.yu@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINE ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01356333 Quality Engineering Chumpol  Yuangyai chumpol.yu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Take home Examination
01246302  MACHINE DESIGN เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ akapot.ta@kmitl.ac.th Google Classroom รหัส nsvhp7y (เข้าร่วมโดย login ใน google ด้วยอีเมล์ที่ใช้โดเมนท์ของสถาบัน @kmitl.ac.th) Line ID: microinventor Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01006015  ENGINEERING DRAWING เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ akapot.ta@kmitl.ac.th Google Classroom รหัส bhwg34w (เข้าร่วมโดย login ใน google ด้วยอีเมล์ที่ใช้โดเมนท์ของสถาบัน @kmitl.ac.th) Line ID: microinventor Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01156205  MECHANICAL WORKSHOP เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ akapot.ta@kmitl.ac.th Google Classroom รหัส cgultts (เข้าร่วมโดย login ใน google ด้วยอีเมล์ที่ใช้โดเมนท์ของสถาบัน @kmitl.ac.th) Line ID: microinventor Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01426011 Thermodynamics 2 ณัตวิภา เจียระไนวชิระ nuthvipa.ja@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line ID, Phone Number, Email Assignment,
Online Test
01006011 Engineering Materials Staff Staff kannachai.ka@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
Line
Line id หรือ QR code ตามที่แจ้งคณะฯ Class participation และ Final exam
01426012 INTRODUCTION TO MECHATRONICS เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ akapot.ta@kmitl.ac.th Google Classroom รหัส qkapibb (เข้าร่วมโดย login ใน google ด้วยอีเมล์ที่ใช้โดเมนท์ของสถาบัน @kmitl.ac.th) Line ID: microinventor Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01426010 MECHANICAL PRACTICE 2 เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ akapot.ta@kmitl.ac.th Google Classroom รหัส q5jzyyd (เข้าร่วมโดย login ใน google ด้วยอีเมล์ที่ใช้โดเมนท์ของสถาบัน @kmitl.ac.th) Line ID: microinventor Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01216642 Manufacturing Processes กรรณชัย กัลยาศิริ kannachai.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Line
Line Assignment,
Online Test,
Class participation
01226007 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ yaneeporn.pa@kmitl.ac.th เนื่องจากเป็นวิชาปฏิบัติ ดังนั้นจึงจะดำเนินการสอนหลังวันที่ 7 มี.ค. 2564 Line ID Report or Term paper,
Log book
01217406 Modern manufacturing processes กรรณชัย กัลยาศิริ kannachai.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Line
Line Assignment,
Report or Term paper
01217575 Advanced joining of materials กรรณชัย กัลยาศิริ kannachai.ka@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Line
Line Assignment,
Report or Term paper
01176011 เครื่องจักกลและระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ดร. พลชัย  โชติปรายนกุล pholchai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live
https://www.facebook.com/groups/450672812008514 Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01176013 INDUSTRIAL WORK STUDY กิตติวัฒน์  สิริเกษมสุข kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com Microsoft Teams Line ID: kui_ie Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01216827 QUALITY ENGINEERING AND SIX SIGMA กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com Microsoft Teams Line ID: kui_ie Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01356419 Industrial Work Study Jarotwan Koiwanit jarotwan.ko@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID, Moodle Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01217415 ADVANCED PRODUCTION PLANNING AND SCHEDULING กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com Microsoft Teams Line ID: kui_ie Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01006515 Design Methods for Innovators Jarotwan Koiwanit jarotwan.ko@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01096051 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง jakrapong.po@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: jakrapong739 Assignment,
Take home Examination
01218301 MATHEMATICAL STATISTICS กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com Microsoft Teams Line ID: kui_ie Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01376051 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง jakrapong.po@kmitl.ac.th Microsoft Teams jakrapong739 Assignment,
Take home Examination
01407352 Applications of Nonlinear Control to Robotics Pitikhate SOORAKSA pitikhate.so@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Line groups
Line Groups  http://line.me/ti/g/IuGuBLUurR Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01096118 DECISION MAKING AND PROJECT MANAGEMENT จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง jakrapong.po@kmitl.ac.th Microsoft Teams jakrapong739 Assignment,
Take home Examination
01097615 STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENGINEERING จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง jakrapong.po@kmitl.ac.th Microsoft Teams jakrapong739 Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01098615 STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENGINEERING จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง jakrapong.po@kmitl.ac.th Microsoft Teams jakrapong739 Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01116151 ความแข็งแรงวัสดุ เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ekkapong.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: cheevit-gto, Phone number: 0895297654, Email: cheevitsopon@gmail.com Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01216750 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ (INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING)  Dr. Suwaree  Chankitmunkong suwaree.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams line ID: araleyoyo, phone number: 096-924-2540 Online Test,
Take home Examination
01116158 การออกแบบระบบและหน่วยสนับสนุนในอุตสาหกรรมอาหาร  เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ekkapong.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: cheevit-gto, Phone Number: 0895297654 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01108466 เครื่องจักรแปรรูปอาหาร  เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ekkapong.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: cheevit-gto, Phone Number: 0895297654, Email: cheevitsopon@gmail.com Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01216648 AUTOMATION SYSTEM ดร.พลชัย ิโชติปรายนกุล pholchai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live
https://www.facebook.com/groups/482353295888265 Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Lab
01006541  CREATIVE STEM DESIGN 1 Asst.Prof. Dr. Apisak  Sindhuphak apisak.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Facebook Live,
Line chat
microsoft team Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01216645 โลหการวิศวกรรม (ENGINEERING METALLURGY)  Dr. Suwaree  Chankitmunkong suwaree.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams lind ID: araleyoyo, Phone number: 0969242540 Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01006542  CREATIVE STEM DESIGN 2 Asst. Prof. Dr. Apisak Sindhuphak apisak.si@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Facebook Live,
Line Chat
Microsoft Team, Line ID Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation,
Team Project
01356319 MAINTENANCE ENGINEERING Dr.Suwaree Chankitmunkong suwaree.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID: araleyoyo, Phone number: 096-924-2540 Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01006801 Introduction to Engineering Programming Pasu Poonpakdee pasu.po@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID : pasupoonpakdee Assignment,
Online Test,
Presentation
01416302 MANUFACTURING PROCESS Dr. P้holchai Chotiprayanakul pholchai.ch@kmitl.ac.th Facebook Live,
Canvas
https://www.facebook.com/groups/895179094235090,  Line ID: tom_pholchai Assignment,
Take home Examination,
Practice
13016237 Information Systems and Databases Suphamit Chittayasothorn suphamit.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group (to be arranged) and mail suphamit.ch@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test
01416416 INFORMATION SYSTEMS, DATABASES AND APPLICATION  Suphamit Chittayasothorn suphamit.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group (to be arranged) and mail suphamit.ch@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test
01366112 CHEMISTRY FOR CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY  Kriangak Kraiwattanawong kriangsak.kr@kmitl.ac.th ทำการทดลองตามความเหมาะสม (ถ้าได้ทำ) และเป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ line Report or Term paper
01096055 Highway Engineering ปรีดา จาตุรพงศ์ preeda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Take home Examination
01096047 Highway Engineering Laboratory ปรีดา จาตุรพงศ์ preeda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Line
Line Assignment,
Report or Term paper
01206205 สถิติวิศวกรรม (ENGINEERING STATISTICS) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์  ไพบูลย์ศิลป์ natthanon.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams เบอร์โทรศัพท์ 085-189-6641 สามารถแอดไลน์ได้ด้วย Assignment,
Online Test,
Online Quizes
01206317 วิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTECHNOLOGY ENGINEERING) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ natthanon.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams เบอร์โทรศัพท์ 085-189-6641 ซึ่งสามารถแอดไลน์ได้ Report or Term paper,
Online Test,
Presentation,
Online Quizzes
01326332 Theory of Structures อำพน จรัสจรุงเกียรติ amphon.ja@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
facebook group Assignment,
Online Test
01097923 FINITE ELEMENT METHODS FOR STRUCTURES อำพน จรัสจรุงเกียรติ amphon.ja@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
facebook group Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01076029 SYSTEM PLATFORM ADMINISTRATION อัครเดช วัชระภูพงษ์ akkradach.wa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Facebook Messenger Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01366203 DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์  ไพบูลย์ศิลป์ และ ดร.นริศรา  ทองบุญชู natthanon.ph@kmitl.ac.th Microsoft Teams เบอร์โทรศัพท์ 085-189-6641 ซึ่งสามารถแอดไลน์ได้ Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation,
Online Quizzes
01076629 BASIC PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING อัครเดช วัชระภูพงษ์ akkradach.wa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Facebook Messenger Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01046606 Electronic Engineering 1 จิรวัฒน์  ปานกลาง jirawath.par@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID : 0818216024 Assignment
01046625 Power Electronic  จิรวัฒน์ ปานกลาง jirawath.par@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID : 0818216024 Assignment
01016463 MULTI-CARRIER DIGITAL COMMUNICATIONS รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง pisit.bo@kmitl.ac.th Google meet Line ID, Phone Number Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01016333 MOBILE AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง pisit.bo@kmitl.ac.th Google meet Line ID, Phone Number Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01086628  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND FUZZY SYSTEMS ทัตยา ปุคคละนันทน์ tattaya.pu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Line
Line & Phone Number : 0818609852 Assignment,
Online Test,
MATLAB Test
01006711 Advanced Calculus Jonathan Sands jonathan.sa@kmitl.ac.th Canvas jonathan.sa@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test
01006803 Engineering Mechanics Jonathan Sands jonathan.sa@kmitl.ac.th Canvas jonathan.sa@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test
01176021 Polymers: Design and Production ดร.ยลพัชร์  อารีรบ yonrapach.ar@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID:yonrapach/ Phone Number: 061-1129493 Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01356252 Thermodynamics ดร.ยลพัชร์ อารีรบ yonrapach.ar@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: yonrapach / Phone Number: 061-1129493 Assignment,
Online Test
01176019 Materials Selection and Engineering Design ดร. ยลพัชร์ อารีรบ yonrapach.ar@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: yonrapach / Phone Number: 061-1129493 Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01006508 Digital economy Lancelot Girard lancelot.girard@gmail.com Google meet,
Zoom
Email and Line ID Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion
01096033  ROUTE SURVEY ชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล chisaphat.su@kmitl.ac.th Google meet,
Youtube
Line Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01376033 ROUTE SURVEY ชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล chisaphat.su@kmitl.ac.th Google meet,
ํYoutube
Line Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01326352  ROUTE SURVEY Chisaphat Supunyachotsakul chisaphat.su@kmitl.ac.th Google meet,
Youtube
Line Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01366204 Chemical Engineering Thermodynamics ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ tanawan.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line กลุ่ม Thermo Chemos 2/2563 Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01206207 Thermodynamics for Petrochemical Engineering ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ tanawan.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line: Thermo Chem 2/2563 Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01226907 Chemical Engineering Thermodynamics ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ tanawan.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line: Thermo Chem 2/2563 Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01026315 Heat Transfer ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ tanawan.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line: Heat Transfer 2/2563 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01227769 Corrosion ภัทรานิษฐ์ วงศ์พร้อมรัตน์ patthranit.wo@kmitl.ac.th Google meet Line, Google classroom Assignment,
Online Test,
Presentation
01046614 ไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต์ (MICROPROCESSORS AND APPLICATIONS Chinnapat Nantajiwakornchai chinnapat.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01386402 เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือนกรีนเฮาส์เพื่อการผลิตพืช (PLANT FACTORY AND GREENHOUSE TECHNOLOGY) ภัทรชัย วิชัยยะ pattarachai.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
ID line patfone  โทร 081 996 4651 Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01106021 การออกแบบอาคารและโครงสร้างเพื่อการเกษตร (AGRICULTURAL BUILDING AND STRUCTURE DESIGN) ภัทรชัย วิชัยยะ pattarachai.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
line ID patfone ดทร 081 996 4651 Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01106022 การจัดการระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ (FARM MANAGEMENT) ภัทรชัย วิชัยยะ pattarachai.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
line id patfone โทร 081 996 4651 Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01106004 กลศาสตร์ของไหล (FLUID MECHANICS) ภัทรชัย วิชัยยะ pattarachai.vi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
line id patfone โทร 081 996 4651 Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01217406 MODERN MANUFACTURING PROCESSES wipoo  sriseubsai wipoo.sr@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: kswipoo,  Phone No.089-769-0506 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01108301 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิศวกรรม เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ekkapong.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: cheevit-gto, Phone Number: 0895297654 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01117209   สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิศวกรรม เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ekkapong.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: cheevit-gto, Phone Number: 0895297654 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01366209 ANALYTICAL INSTRUMENTATION AND ANALYSIS ดร.พิชญดา สมบูรณ์ pichayada.so@kmitl.ac.th Google meet Email, Line ID Assignment,
Presentation
01068101 Instrumentation Engineering Laboratory 1 ทรงชัย วีระทวีมาศ songchai.we@kmitl.ac.th ํYoutube + LINE group https://line.me/R/ti/g/wtKRtvUL9b Assignment
01106016 SOIL AND WATER ENGINEERING ผศ.ดร.ทรงวุฒิ  แสงจันทร์ svsangchan@yahoo.com Microsoft Teams Line ID, Phone Number Assignment,
Take home Examination
01066900 Basic Engineering Laboratory  wichitsawat suksawat na ayudhya wichitsawat.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
line
Line ID Log book,
Online Test,
Lab if available
01266313 INTERNET OF THINGS AND SMART SYSTEMS พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ panarat.ch@kmitl.ac.th Canvas Line ID: ple_panarat Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01156209 กลศาสตรืเครื่องจักรกล (MECHANICS OF MACHINERY)  ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์  พิมสาร monsak.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 897655778 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01156223 พลศาสตร์ยานพาหนะที่ใช้ราง (RAIL VEHICLE DYNAMICS) ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร monsak.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 897655778 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01006709 PROBABILITY AND STATISTICS พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ panarat.ch@kmitl.ac.th Canvas Line ID: ple_panarat Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01096119 Building Information Modeling and Integration Practice  Assoc. Prof. Dr. Nunthawath  Charusrojthanadech wibool.wu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line ID, Phone number, Email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation,
Quiz
01156125 วิศวกรรมรางสำหรับรถไฟความเร็วสูง (HIGH-SPEED RAIL ENGINEERING)  ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร monsak.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 897655778 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01046634 SOLAR CELLS Sutichai Chaisitsak sutichai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Team code: 712qvb1 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01386203 SOIL AND WATER ENGINEERING ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์ svsangchan@yahoo.com Microsoft Teams Lind ID, Phone Number Assignment,
Take home Examination
01097620 Building Information Modeling and Integration Practice Assoc. Prof. Dr. Nunthawath Charusrojthanadech wibool.wu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line ID., Phone number, Email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation,
Quiz
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม (ENGINEERING DRAWING)  ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร monsak.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 897655778 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
AutoCAD
01056503 Internal combustion Engine Chinda Charoenphonphanich chinda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0891998234 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01056502 Automotive Engineering 2 Chinda Charoenphonphanich chinda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID : 0891998234 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01536101 Construction Technology Assoc. Prof. Dr. Nunthawath Charusrojthanadech wibool.wu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line ID, Phone number, Email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation,
Quiz
01046605 ELECTROMAGNETIC FIELDS Sutichai Chaisitsak sutichai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams MS Team code: 121s4lt Assignment,
Online Test
01336009 COMPUTER-AIDED DESIGNS IN BIOMEDICAL APPLICATIONS chuchart Pinntavirooj chuchart.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams FB Group: BME#9 Assignment,
Online Test
01056311 Pre-Project Chinda Charoenphonphanich chinda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID :0891998234 Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01426014 NUMERICAL COMPUTATIONAL FOR MECHANICAL ENGINEERS Asst"Prof.Dr.Monsak Pimsarn monsak.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 897655778 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01156219 Pre-Project Chinda Charoenphonphanich chinda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: 0891998234 Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01156218 การทดลองทางวิศวกรรมขนส่งทางราง(RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING LABORATORY) ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร monsak.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams 897655778 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01326311 Construction Engineering and Management Assoc. Prof. Dr. Nunthawath Charusrojthanadech wibool.wu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line ID., Phone number, Email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation,
Quiz
01277003 Practice of Automotive and Advanced Transportation Design Chinda Charoenphonphanich chinda.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID :0891998234 Assignment,
Take home Examination,
Presentation
02676002 Building Technology 1 Assoc. Prof. Dr. Nunthawath Charusrojthanadech wibool.wu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Group Line ID., Phone number, Email Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation,
Quiz
01086617 PROCESS CONTROL AND AUTOMATION วรรณดี  เพชรมณีล้ำค่า wandee.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01226916 Unit Operations 3 ผศ.ดร. อภินันท์  นัมคณิสรณ์ apinan.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: apinan888, email: apinan.na@kmitl.ac.th Assignment,
Written Examination  
01356326 Supply Chain and Logistics Management Phaophak Sirisuk phaophak@gmail.com Zoom Line id: phaophak Assignment,
Take home Examination
01026217 Fundamental of Electrical Machines Anantawat Kunakorn anantawat.ku@kmitl.ac.th Zoom email Assignment,
Take home Examination
01026219 DIGITAL SYSTEMS AND MICROPROCESSORS เฉลิมชาติ มานพ chalermchat.ma@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID @Digital 2/2563 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination
01107012 Statistics for Research ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ jiraporn.jo@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Online Test,
Presentation,
Class participation
01106031 Engineering Statistics ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ jiraporn.jo@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Online Test,
Class participation
01046637 SEMICONDUCTOR MATERIAL PROCESSING Yothin Wongprasert yothin.wo@kmtil.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams, Line ID Assignment,
Take home Examination
01046702 Computer Programming ยศศิริ อาริยะกุล yossiriar@gmail.com Microsoft Teams Microsoft Teams Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01026321 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS เฉลิมชาติ มานพ chalermchat.ma@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID @Industrial Auto 2/2563 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination
01256136 ระบบดิจิตอลและการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ krit.sm@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
LINE
Line ID  , Phone Number , email Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01256139 สนเทศศาสตร์ทางระบบอัตโนมัติ กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ krit.sm@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
LINE
Line ID, Phone Number , email Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01006512 Asian Study Joo Hyung  Lee joo.le@kmitl.ac.th Zoom Line: jaelee9177 Assignment,
Report or Term paper,
Presentation,
Individual Video Activities
01386305 Data communication and network Chawalit Benjangkaprasert chawalit.be@kmitl.ac.th Google meet,
Line
Line id 0894543760 Assignment,
Log book,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01426014 NUMERICAL COMPUTATIONAL FOR MECHANICAL ENGINEERS บำรุง พ่วงเกิด bumroong.pu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
แล้วแต่เห็นสมควร
กลุ่มไลน์ Assignment,
แล้วแต่เห็นสมควรในภายหลัง
01156127 Rail propulsion system จิตราภรณ์, สิทธิพงษ์ วงศางาม, พรมลา jittraporn.wo@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Phone Number Assignment,
Report or Term paper
01006002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (ENGINEERING MATHEMATICS 2) บำรุง พ่วงเกิด bumroong.pu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
แล้วแต่เห็นสมควรในภายหลัง
กลุ่มไลน์ Assignment,
แล้วแต่เห็นสมควรในภายหลัง
01006703 Physics 2 Assoc. Prof. Dr. Wisanu Pecharapa wisanu.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: pwisan0309 Assignment,
Online Test
01016336 Microwave Engineering ผศ.มนต์ชัย  แช่มช้อย monchai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
878244640 Assignment,
Online Test
01016239 Microprocessor Theory and Applications ผศ. มนต์ชัย แช่มช้อย monchai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
878244640 Assignment,
Online Test
01317042 Principles of Biomedical Engineering Supan Tungjitkusolmun supan.tu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID= ktsupan, Tel. 0819224564,  Facebook: ktsupan Assignment,
Presentation
01026478 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)    ปิยะนาถ สมมณี piyanart.so@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line กลุ่ม ซึ่งจะจัดทำเมื่อเริ่มสอนสัปดาห์ที่ 1 Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01046623 PRINCIPLE OF COMMUNICATION เกรียงไกร/กฤษณ์พล สุขสุด/ลีลาวัฒนานนท์ kriangkrai.so@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Teams Assignment,
Take home Examination
01046647 ACTIVE FILTERS DESIGN เกรียงไกร สุขสุด kriangkrai.so@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Microsoft Teams Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01046627 ELECTRONIC CIRCUIT APPLICATIONS 2 เกรียงไกร สุขสุด kriangkrai.so@kmitl.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01046671 Project 2 เกรียงไกร สุขสุด kriangkrai.so@kmitl.ac.th Microsoft Teams Microsoft Teams Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01116169 ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอาหาร (ELECTRICAL SYSTEMS IN FOOD INDUSTRY)  ทวีพล ซื่อสัตย์ taweepol.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
line
taweepol.suesut Assignment,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01116149 การควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL)  ทวีพล ซื่อสัตย์ taweepol.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
line
taweepol.suesut Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01226001 Introduction to Chemical Engineering Profession นริศรา ทองบุญชู narisara.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Log book,
Online Test,
Online Group Discussion
02416303 Introduction to robotics กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ kanoknuch.so@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
Line and Canvas Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01066130  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล (INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION)  ทวีพล ซื่อสัตย์ taweepo.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
line
taweepol.suesut Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006803 Engineering mechanics กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ kanoknuch.so@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
Line and Canvas Assignment,
Online Test
01416514 Robotics Laboratory 1 กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ kanoknuch.so@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
Line and Canvas Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01066739 ระบบขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน (CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION)  ทวีพล ซื่อสัตย์ taweepol.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
line
taweepol.suesut Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01416516 Robotics Laboratory 3 กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ kanoknuch.so@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Canvas
Line and Canvas Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01068009 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล (INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION ) ทวีพล ซื่อสัตย์ taweepol.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
line
taweepol.suesut Assignment,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01206307 Unit Operations 3 นริศรา ทองบุญชู narisara.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01116167 การออกแบบระบบการแปรรูปอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ นวภัทรา หนูนาค navaphattra.nu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
LINE
pattra877 Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01116111 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร  นวภัทรา หนูนาค navaphattra.nu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
LINE
Line ID: pattra877 Assignment,
Oral Examination,
Presentation
01206308 Pilot Plant Experience in Petrochemical Engineering  นริศรา ทองบุญชู narisara.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01256143 PROCESS AUTOMATION DESIGN ธีรวัฒน์  เทพมณี teerawat.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams MS TEAMS Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01256147 เอ็มอีเอสและการผสานระบบ (MES AND SYSTEM INTEGRATION) ัธีรวัฒน์ เทพมณี teerawat.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Ms Teams Assignment,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01227753 Experimental Design and Analysis นริศรา ทองบุญชู narisara.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01096170 Special Topics in Civil Engineering ดร.วิทยา   สุหฤทดำรง vithaya.su@kmitl.ac.th Facebook Live Messenger Assignment,
Log book,
Oral Examination,
Presentation
01046665 ฺBiosensors and Bioelectronics เมทินี จรรยาสุภาพ metini.ja@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kmitl email, MS Teams chat Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01096171 Selected Topics in Civil Engineering ดร.วิทยา สุหฤทดำรง vithaya.su@kmitl.ac.th Facebook Live Messenger Assignment,
Log book,
Take home Examination,
Oral Examination,
Presentation
01116120 WORKSHOP PRACTICES เจษฎา ชัยโฉม jedsada.ch@kmitl.ac.th สอนหลัง 7 มีนาคม 2564 GEOFFGENE Assignment
01026221  ELECTRICAL POWER SYSTEMS วรวรรธน์ นาคะวิโร worawat.na@kmitl.ac.th Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
FB messenger Assignment,
Online Test
01046640 Electrochemical Engineering Technologies เมทินี จรรยาสุภาพ metini.ja@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kmitl email, MS Teams chat Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01026481 OPERATION RESEARCH วรวรรธน์ นาคะวิโร worawat.na@kmitl.ac.th Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
FB messenger Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01046663 Biomedical Electronics เมทินี จรรยาสุภาพ metini.ja@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
kmitl email, MS Teams chat Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01016231 ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS 2 Assoc.Prof.Dr. Pipat Prommee pipat.pr@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Facebook group Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01426001 ENGINEERING STATICS  สุตาภัทร   แคว้นเขาเม็ง  sutapat.kw@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Canvas
Line ID : kwansuta   Phone Number: 0854442299  FACEBOOK: https://www.facebook.com/kksutapat Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01016337 Digital Signal Processing ผศ.  อัครพล   ตรีรัตน์ akraphon.tr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Emal: akraphon.tr@kmitl.ac.th Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01256211 AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1  Pittaya Pannil pittaya.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID, Phone Number, Email Assignment,
Log book,
Take home Examination
01256212 AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2 Pittaya Pannil pittaya.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID, Phone Number, Email Assignment,
Log book,
Take home Examination
01176008 METAL FORMING PROCESS พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ phacharaphon.tu@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Line ID (phacharaphon46) Assignment,
Online Test
01176018 MATERIALS CHARACTERIZATION พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ phacharaphon.tu@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
Line ID (phacharaphon46) Assignment,
Online Test
01046613 ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS 2 สุริภณ  สมควรพาณิชย์ suripon.so@kmitl.ac.th Google meet,
Google Classroom
Google Classroom Assignment,
Online Test
01176022 PRODUCTION DESIGN AND MATERIALS ENGINEERING LABORATORY พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ phacharaphon.tu@kmitl.ac.th วิชาปฏิบัติ Line ID (phacharaphon46) สอบปลายภาค/ปฏิบัติ
01256149 INTRODUCTORY PROJECT IN AUTOMATION ENGINEERING Pittaya Pannil pittaya.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID, Phone Number, Email Assignment,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006031 CALCULUS 2 สุริภณ สมควรพาณิชย์ suripon.so@kmitl.ac.th Google meet Google Classroom Assignment,
Online Test
01046636 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY สุรศักดิ์ เนียมเจริญ surasak.ni@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID : maple2564 หรือ Phone Number : 086-058-3300 Assignment,
Oral Examination,
Presentation,
QUIZ
01006711 ADVANCED CALCULUS SUTAPAT KWANKAOMENG Sutapat.kw@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Canvas
Line ID : kwansuta   Phone Number: 0854442299  FACEBOOK: https://www.facebook.com/kksutapat Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01086607  เครื่องจักรกลไฟฟ้า สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ siricai.ta@kmitl.ac.th Microsoft Teams 988285754 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01216646 INDUSTRIAL ENGINEERING PRACTICE พชรพล  ตัณฑวิรุฬห์ phacharaphon.tu@kmitl.ac.th วิชาปฏิบัติ Line ID (phacharaphon46) สอลปลายภาค/ปฎิบัติ
01306032 DIGITAL SYSTEM DESIGN Suripon Somkuarnpanit suripon.so@kmitl.ac.th Google meet Google Classroom Assignment,
Online Test
01098001 Research methodology  ผศ.ดร ประทีป หลือประเสริฐ prateep.lu@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Oral Examination,
Online Group Discussion
01087214 ระบบควบคุมไม่เป็นเชิงเส้น สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ sirichai.ta@kmitl.ac.th Microsoft Teams 988285754 Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01097231 Underground construction and tunneling ผศ.ดร ประทีป หลือประเสริฐ prateep.lu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01087211 การวิเคราะห์ฟังก์ชัน  สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ sirichai.ta@kmitl.ac.th Microsoft Teams 988285754 Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01046612 SEMICONDUCTOR DEVICES 2 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ surasak.ni@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINE ID : maple2564 หรือ Phone Number : 086-058-3300 Assignment,
Oral Examination,
Presentation,
QUIZ
01086089 INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION SYSTEMS อภินัย ฤกษ์รัตน์ apinai@gmail.com Microsoft Teams Line ID: choo_kmitl, Phone Number: 081-459-3161 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01098110 analytical and numerical methods for civil engineering ดร.ประทีป หลือประเสริฐ prateep.lu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Take home Examination
01087307 ADVANCED ELECTRONIC CIRCUITRY อภินัย ฤกษ์รัตน์ apinai@gmail.com Microsoft Teams Line ID: choo_kmitl, Phone Number: 081-459-3161 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01066109 Electrical Machine พงษ์ชัย นิลาศ phongchai.ni@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Email , Messenger Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination,
การเข้าเรียน
01016240 Microprocessor Laboratory ผศ.มนต์ชัย แช่มช้อย monchai.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
878244640 Assignment,
Online Test
01066122 Quality Control พงษ์ชัย นิลาศ phongchai.ni@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Email, messenger Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination,
การเข้าเรียน
01098551 Analysis of Sustainable Systems ชดชนก  อัฑฒพงศ์ chodchanok.at@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01047269 METAL-SEMICONDUCTOR CONTACTS สุรศักดิ์ เนียมเจริญ surasak.ni@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number : 086-058-3300 Assignment
01018568 ADVANCED TOPICS IN CIRCUITS AND DEVICES อภินัย ฤกษ์รัตน์ apinai@gmail.com Microsoft Teams  Line ID: choo_kmitl, Phone Number:081-459-3161 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01167616 Industrial Waste Management ชดชนก  อัฑฒพงศ์ chodchanok.at@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01006031 แคลคูลัส 2 วุฒิชัย  ชาติพัฒนานันท์ vuttich@hotmail.com Microsoft Teams,
Facebook Live
Line Assignment,
Online Test
01376048 Foundation Engineering and design ผศ.ดร ประทีป หลือประเสริฐ prateep.lu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Take home Examination,
Presentation
01006711 Advanced Calculus วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ vuttich@hotmail.com Microsoft Teams Line Assignment,
Online Test
01536302 Financial Management วุฒืชัย ชาติพัฒนานันท์ vuttich@hotmail.com Microsoft Teams Line Assignment,
Take home Examination
01266213 Computer Systems Akkarit Sangpetch akkarit.sa@kmitl.ac.th Zoom,
Canvas
akkarit (Line ID) Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation
01006520 Leadership and Personal Development แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช praewparicha@gmail.com Google meet,
Zoom,
Socrative
Line ID Assignment,
Online Test,
Presentation
01056519 Quality Control ภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล phudit.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Microsoft Teams Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination,
Presentation
01006010 ENGINEERING MECHANICS ผศ.ดร.สิรภพ ตู้ประกาย sirapop.to@kmitl.ac.th Google meet Line Id  sira73 Assignment,
การวัดผลอื่น ๆ ตามเห็นสมควร
01026221 Electrical Power Systems รศ.ดร.สมชาติ  จิริวิภากร somchat.ji@kmitl.ac.th Microsoft Teams somchat.ji@kmitl.ac.th Assignment,
Online Test
01006010 Engineering Mechanics วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ vuttich@hotmail.com Microsoft Teams ศรืำ Assignment,
Online Test
01236164 innovation design กฤดากร กล่อมการ kitdakorn.kl@kmitl.ac.th Google meet Line iD kitdakorn Assignment,
Presentation
01066123 Safety Instrumented Systems  ประภาส เริงรื่น prapas.roengruen@gmail.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID0917565757 Assignment,
Report or Term paper,
Log book,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion
01096019 Advanced Mathematics for Civil Engineering วุฒิชัย  ชาติพัฒนานันท์ vuttich@hotmail.com Microsoft Teams Line Assignment,
Online Test
01236136 NFORMATION AND NETWORK SECURITY  กฤดากร กล่อมการ kitdakorn.kl@kmitl.ac.th Google meet Line ID Kitdakorn Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
06097614 Project Feasibility Analysis วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ vuttich@hotmail.com Microsoft Teams,
Facebook Live
LIne Assignment,
Online Test
01026453 Power System Transients รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร somchat.ji@kmitl.ac.th Microsoft Teams somchat.ji@kmitl.ac.th Report or Term paper,
Online Test
01006031 Calculus2 นิจจารีย์ สัตยารักษ์ nitjaree.sa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line Assignment,
Examination 
01096048 FOUNDATION ENGINEERING AND DESIGN ศลิษา  ไชยพุทธ salisa.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line  Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01097243 SOIL STABILIZATION  ศลิษา ไชยพุทธ salisa.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01098305 SOIL STABILIZATION  ศลิษา ไชยพุทธ salisa.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01306101 Fundamental of Electrical Machines Assoc.Prof.Dr.Somchat Jiriwibhakorn somchat.ji@kmitl.ac.th Microsoft Teams somchat.ji@kmitl.ac.th Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01376144  FUNDAMENTALS OF ROCK MECHANICS ศลิษา ไชยพุทธ salisa.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01096144 FUNDAMENTALS OF ROCK MECHANICS ศลิษา ไชยพุทธ salisa.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01236129 Operating systems วัจนพงศ์ เกษมศิริ watjanapong.ka@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams
http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=346 Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
01018723 Advanced Topics in Electrical Power Engineering รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร somchat.ji@kmitl.ac.th Microsoft Teams somchat.ji@kmitl.ac.th Report or Term paper,
Presentation
01236152 SELECTED TOPICS IN SOFTWARE DEVELOPMENT นิจจารีย์ สัตยารักษ์ nitjaree.sa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID:peper_old Assignment,
Log book,
Examination 
01006010 Engineering Mechanics สยาม สงวนรัมย์ kssayam@gmail.com LINE (ใช้เช็คชื่อ ตอบคำถาม) หรือ แล้วแต่เห็นสมควร กลุ่มไลน์ที่จัดตั้งเฉพาะตามห้อง (ติดตามข่าวสารจากเพื่อนที่เคยเรียน/เพื่อนที่เข้ากลุ่มแล้ว) Assignment,
Take home Examination,
ตามเห็นสมควร
01526101 Object-Oriented Concepts and Programming Sarun Intakosum sarun.in@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Google Classroom, youtube, Socrative, Kahoot, Google Form
Line: dr_sarun, Messaenger: ajsarun Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation
01018724 Advanced Topics in Energy Systems รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร somchat.ji@kmitl.ac.th Microsoft Teams somchat.ji@kmitl.ac.th Report or Term paper,
Presentation
01076025 Software Studio วัจนพงศ์ เกษมศิริ watjanapong.ka@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน
http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=347 Assignment,
Log book,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation,
อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน
01006010 Engineering Mechanics ภรณ์เพ็ญ  ลภิรัตนากูล ponepen.la@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINE Assignment,
ตามสมควร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
01056262 LINEAR ALGEBRA AND DIFFERENTIAL EQUATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING PROBLEMS สยาม สงวนรัมย์ kssayam@gmail.com ตามเห็นสมควร กลุ่มไลน์ Assignment,
ตามเห็นสมควร
01016342 TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING LABORATORY 2 ผศ.ดร.พิชญ สุพรรณกูล และ Staff pichaya.su@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
www.facebook.com/groups/474007513261576 Report or Term paper,
ตามที่อาจารย์ Staff ควบคุม Lab กำหนด
01006002 Engineering Mathematics 2 สยาม สงวนรัมย์ kssayam@kmitl.ac.th Facebook Live,
LINE สำหรับเช็คชื่อ ตอบคำถาม หรือ แล้วแต่เห็นสมควร
กลุ่มไลน์ Assignment,
แล้วแต่เห็นสมควร
01116153 Measurement and Instrumentation in Food IndustryA ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ ศรีธรรม eakasit.sr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: dcm-nb Online Test,
Presentation
01116162 Statistics for Food Engineering ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ ศรีธรรม eakasit.sr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: dcm-nb Assignment,
Online Test
01016333 MOBILE AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM ผศ.ดร.พิเชฐ และ รศ.ดร.พิสิฐ ม่วงนวล, บุญศรีเมือง phichet.mo@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
My Coursevile
Line ID chetmou  (กลุ่ม wireless) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01006012 Computer Programming บุญธีร์ เครือตราชู boontee.kr@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID:boontee713,0837772211 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01016339 MODERN BROADBAND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ผศ.ดร.พิเชฐ และ ผศ.ดร.เวธิต  ม่วงนวล, ภาคย์พิสุทธิ์ phichet.mo@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
My Courseville
Line ID chetmou (กลุ่ม  broadband) Assignment,
Online Test,
Take home Examination
13016209 Object-Oriented Concepts and Programming Sarun Intakosum sarun.in@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Socrative, Kahoot, Google Classroom, Youtube
Line: dr_sarun, Messenger: ajsarun Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006505 Creative Thinking Utanee  Sulyabhongse utaneejoy@gmail.com Zoom Line ID   -- utaneejoySB Assignment,
Report or Term paper,
Online Group Discussion,
Presentation
13016210 Object-Oriented Programming Laboratory Sarun Intakosum sarun.in@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Socrative, Kahoot, Google Classroom, Google Form, Youtube
Line: dr_sarun, messenger: ajsarun Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01156216 POWER PLANT ENGINEERING  สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็ง sutapat.kw@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID : kwansuta   Phone Number: 0854442299  FACEBOOK: https://www.facebook.com/kksutapat Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01056212 MECHANICS OF MACHINERY สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง Sutapat.kw@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID : kwansuta   Phone Number: 0854442299  FACEBOOK: https://www.facebook.com/kksutapat Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation
01006012 Computer Programming วัจนพงศ์ เกษมศิริ watjanapong.ka@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
compro.ce.kmitl.ac.th
http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=345 Online Test,
Presentation,
project และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน
01006501 Academic Reading and Writing Dr. Andy Cubalit andy.cu@kmitl.ac.th Zoom,
Google Classroom, Quizziz, Socrative
Line, Email Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
E-Portfolio
01416001 Academic Reading and Writing Dr. Andy Cubalit andy.cu@kmitl.ac.th Zoom,
Facebook Live,
Google Classroom, Socrative, Quizziz
Line and Email Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
E-Portfolio
01016340 Professional Telecommunications Engineering Seminars ณัฐกานต์  พุทธรักษ์ nattakan.pu@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Google classroom Assignment,
Report or Term paper,
Oral Examination
01086612 BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING LABORATORY 2 วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า wandee.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper
01086013 CONTROL ENGINEERING LABORATORY 2 วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า wandee.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper
01046614 ไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต์ (MICROPROCESSORS AND APPLICATIONS) สุเมฆ  วิศยทักษิณ sumek.wi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
youtube
Microsoft Teams Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01266112 INTELLIGENT DEVICES AND DIGITAL SYSTEMS Sumek Wisayataksin sumek.wi@kmitl.ac.th Canvas Canvas, Line Group, Email Assignment,
Online Test,
Oral Examination,
Presentation,
Project
01244104 ADVANCED INTERNAL COMBUSTION ENGINE ENGINEERING AND FUTURE POWER TRAIN สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง sutapat.kw@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID : kwansuta   Phone Number: 0854442299  FACEBOOK: https://www.facebook.com/kksutapat
Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01086625 ระบบควบคุมดิจิตอล (DIGITAL CONTROL SYSTEMS)  พิชชา  ประสิทธิ์มีบุญ pitcha.pr@kmit.ac.th Google meet,
Zoom
https://classroom.google.com/c/MjQ5Njc5ODU3NjQz?cjc=m26iogi Assignment,
Online Test
01226002 MATHEMATICS FOR CHEMICAL ENGINEERING 1 พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์ pornsawan.as@kmitl.ac.th Microsoft Teams line id : wan9a Assignment
01006012 Computer Programming คณัฐ  ตังติสานนท์ kanut.ta@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
Facebook Live,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
compro.ce.kmitl.ac.th
http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=345 Online Test,
Presentation,
project สอบข้อเขียน
01227754 SIMULATION OF CHEMICAL ENGINEERING PROCESSES รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ yaneeporn.pa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment
01006501 Academic Reading & Writing Chinebeth Borja chinebeth@gmail.com Zoom,
LINE
Line ID: chinchin0018 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
13006209 Academic English 2 Chinebeth Borja chinebeth@gmail.com Zoom,
LINE
chinchin0018 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006015  ENGINEERING DRAWING ชินรักษ์  เธียรพงษ์ chinaruk.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
891197090 Assignment,
Online Test
01056201 THERMODYNAMICS 1 ชินรักษ์ เธียรพงษ์ chinaruk.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
891197090 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01056307 POWER PLANT ENGINEERING ชินรักษ์ เธียรพงษ์ chinaruk.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
891197090 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01426004 THERMODYNAMICS 1 ชินรักษ์ เธียรพงษ์ chinaruk.th@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
891197090 Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01076005 DATA STRUCTURES AND ALGORITHM เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ kiatnarong.to@kmitl.ac.th Microsoft Teams Visit the link below to join the OpenChat  : "Data structure 2/2563 KMITL ENG CE"
https://line.me/ti/g2/WS4sE7nHvGc9dYd1xPCAxg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Presentation,
Project base learning
01066110 FACTORY AUTOMATION สุพรรณ  กุลพาณิชย์ suphan.gu@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINE ID Assignment,
Report or Term paper
01526104 Information Systems and Databases Asst. Prof. Dr. Kulsawasd Jitkajornwanich kulsawasd.ji@kmitl.ac.th Google meet,
Google Classroom
LINE ID: idealboat and Cell: 0952599192 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01068008 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEM สุพรรณ  กุลพาณิชย์ suphan.gu@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Report or Term paper
01046703 Materials for Electronics Engineering ผศ.ดร.วีระ เพ็งจันทร์ weera.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
ตามความเหมาะสม
Line  Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
ตามความเหมาะสม
01046633 OPTOELECTRONICS ผศ.ดร. วีระ เพ็งจันทร์ weera.pe@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
ตามความเหมาะสม
Line Report or Term paper,
Online Test,
Presentation,
ตามความเหมาะสม
01416308 Kinematics and dynamics (dynamics part) Weon Keun Song bauman98@naver.com Google meet Line Take home Examination
01006803 Engineering Mechanics (dynamics part) Weon Keun Song bauman98@naver.com Google meet Line Take home Examination
01026218G NUMERICAL ANALYSIS FOR ELECTRICAL ENGINEERIN รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง siridech.bo@kmitl.ac.th Google meet https://classroom.google.com/c/MjQ5Mzk2OTk4Mzk0?cjc=gk5txip Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination,
Oral Examination
01306034 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง siridech.bo@kmitl.ac.th Google meet https://classroom.google.com/c/MjQ5NzAxMjM1Njg2?cjc=5qrw37q Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Oral Examination
01266312 CLOUD COMPUTING Lapas Pradittasnee lapas.pr@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Facebook group Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Oral Examination
01236135 Data Mining สุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์ sutheera.pu@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Google Classroom
Google Classroom Assignment,
Online Test,
Online Group Discussion,
Presentation
01266512 COMPUTER INNOVATION ENGINEERING CAPSTONE DESIGN sutheera puntheeranurak sutheera.pu@kmitl.ac.th Canvas Canvas Report or Term paper,
Presentation
01086613 ENGINEERING ELECTRONICS วันชัย ริ้วรุจา vanchai.ri@kmitl.ac.th Zoom Line ID Assignment,
Online Test
01206314 CATALYSIS ENGINEERING Duangkamol Na Ranong duangkamol.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line Group (CatEng_XP21) Assignment,
Take home Examination,
Presentation,
กรณีครึ่งเทอมหลังเรียนปกติ สอบปลายภาคตามปกติ (ไม่มี Take home exam)
01227545 SELECTED TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING Duangkamol Na Ranong duangkamol.na@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line Group (SelTop MEng DK) Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01026332 ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2 วรุตม์ สูอำพัน warut.su@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
Youtube
w.suampun@gmail.com Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
13026018 ECONOMIC DECISION ANALYSIS Churirat Boonkhun churiratb@yahoo.com Microsoft Teams,
Whiteboard, Google classroom
Microsoft Teams, Line Take home Examination
01526103 OPTIMIZATION METHODS Churirat Boonkhun churiratb@yahoo.com Microsoft Teams,
Whiteboard, Google classroom
Microsoft Teams, Line Take home Examination
01416518 INDUSTRIAL AUTOMATION POOM KONGHUAYROB poom.ko@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID, Phone, ID in Team Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01026221 ELECTRICAL POWER SYSTEMS ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว chai.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หรือ assignment 
line id, line group Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01056306 Refrigeration and air conditioning  ณัตวิภา เจียระวชิระ nuthvipa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line ID, phone number  Assignment,
Online Test
01096130 Transportation Engineering Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.p@kmitl.ac.th Microsoft Teams LINEs and Phone Calls Assignment,
Take home Examination
01026321 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS ผศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว chow.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
ตามความเหมาะสมของ assignment
email Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
01006725 General Physics 2 Prathan Buranasiri  prathan.bu@kmitl.ac.th Google meet Line id, Google Classroom  Assignment,
Online Test
01098411 Accident Analysis and Prevention Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01098412 Selected Topics in Transportation Engineering Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID and Phone Calls Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01006031 Calculus 2 ผศ.ดร. นภศูล วงษ์วานิช napasool.wo@kmitl.ac.th Google meet,
Google classroom ที่มีอยู่เดิมของภาคการศึกษาที่แล้ว
LINE group, Google classroom Assignment,
Report or Term paper,
ตามประกาศของกลุ่มเรียนอื่นๆของวิชา CALCULUS 2 
01027763 POWER SYSTEM MODELING AND ANALYSIS ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว chai.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
ตามความเหมาะสมของแต่ละคลาสและ assignment
line id, email Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation,
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละ assignment
01097369 Accident Analysis and Prevention Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01097367 Transportation Technology Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01098409 Transportation Technology Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID and Phone Calls Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01027016 Research Methodology ผศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว chow.ch@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
ตามลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละคลาส
email Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Online Group Discussion,
Presentation,
ตามความเหมาะสมของ assignment
01096047 Highway Laboratory Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Online Group Discussion,
lab activities and test still depending on other dept. members
01096006 Special Project 2 Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Online Group Discussion,
Presentation
01326499 CE Project Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Online Group Discussion,
Presentation
01016477 SOURCE AND CHANNEL CODING เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์ watid.ph@kmitl.ac.th Google meet Line ID: phwatid Assignment,
Online Test
01096130 Transportation Engineering Jumrus Pitaksringkarn Jumrus.pi@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID and Phone Calls Assignment,
Take home Examination
01026421 ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEMS อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล atthapol.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number Assignment,
Take home Examination
01026330 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล atthapol.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number Assignment,
Take home Examination
01026323 POWER SYSTEM PROTECTION อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล atthapol.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number Assignment,
Take home Examination
01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล atthapol.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number Assignment,
Take home Examination
01018573 ADVANCED TOPICS IN NEURAL NETWORKS อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล atthapol.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number Assignment,
Take home Examination
01018576 ADVANCED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGNCE อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล atthapol.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams Phone Number Assignment,
Take home Examination
01066107 Signals and Systems ผศ.ดร.นภศูล วงษ์วานิช napasool.wo@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group, Microsoft Teams etc.  Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01006032 Elementary Differential Equations and Linear Algebra ผศ.ดร.นภศูล  วงษ์วานิช  napasool.wo@kmitl.ac.th Google meet,
Google classroom
Google Classroom, LINE group ที่ใช้เมื่อภาคการศึกษาที่แล้ว Assignment,
Online Test
01116166 Food Industrial Plant Design and Waste Treatment Kankanit Khwanpruk kankanit.kh@kmitl.ac.th Google meet Line ID : kk-mu
Phone no. 0873539011
Assignment,
Online Test,
Presentation,
Class attendance
90306008 Meditation for Life Development Kankanit Khwanpruk kankanit.kh@kmitl.ac.th Google meet Line ID : kk-mu
phone no. 0873539011
Assignment,
Online Test,
Class attendance
01006521 Meditation for Life Development Kankanit Khwanpruk kankanit.kh@kmitl.ac.th Google meet Line ID : kk-mu
Phone no. 0873539011
Assignment,
Online Test,
Class attendance
01236190 MICROELECTRONICS AND INFORMATION SYSTEM FOR HEALTHCARE ไพศาล สิทธิโยภาสกุล paisan.si@kmitl.ac.th Google meet LINE ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation,
PROJECT
01236195 SELECTED TOPICS IN EMBEDDED SYSTEM ไพศาล สิทธิโยภาสกุล paisan.si@kmitl.ac.th Google meet LINE ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation,
PROJECT
63-2-01066062 สถิติวิศวกรรม ผศ.ดร.นพดล  มณีรัตน์ noppadol.ma@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: piak_noppadol, Phone: 0814503308 Assignment,
Online Test,
Take home Examination,
Online Group Discussion
01066032 ENGINEERING STATISTICS ผศ.ดร.นรินทร์  ธรรมารักษ์วัฒนะ narin.ta@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID  Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01386304 EMBEDDED SYSTEM ไพศาล สิทธิโยภาสกุล paisan.si@kmitl.ac.th Google meet LINE ID Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Presentation,
PROJECT
01066062 ENGINEERING STATISTICS ผศ.ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ narin.ta@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01376050 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING นายแหลมทอง เหล่าคงถาวร lenook2000@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line Assignment,
Report or Term paper
01217303 DETERMINISTIC DECISION MODEL Churirat Boonkhun churiratb@yahoo.com Microsoft Teams,
Whiteboard, Google classroom
Microsoft Teams, Line Assignment,
Take home Examination
01096114 COMPUTER APPLICATION IN CIVIL ENGINEERING นายแหลมทอง เหล่าคงถาวร lenook2000@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line Assignment,
Report or Term paper
01006031 Calculus2 ณัฐกานต์ พุทธรักษ์ nattakan.pu@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Pearson, Google classroom
Google classroom Assignment
01236192 Application Electronics for IoT สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล sorapong.wa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
891621289 Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01097604 CONSTRUCTION PLANNING AND CONTROL SYSTEM นายแหลมทอง เหล่าคงถาวร lenook2000@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line Assignment,
Report or Term paper
01127103 CONSTRUCTION PLANNING AND CONTROL SYSTEM นายแหลมทอง เหล่าคงถาวร lenook2000@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line Assignment,
Report or Term paper
01236193 Selected Topics in Electronics for Information Engineering สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล sorapong.wa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
891621289 Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
01076003 Circuits and Electronics ผศ.ดร.อำนาจ, รศ.ดร.สมศักดิ์, ผศ.สรพงษ์ ขาวเน, มิตะถา, วชิรรัตนพรกุล sorapong.wa@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: ElectCom63 Assignment,
Report or Term paper,
Online Group Discussion,
Presentation
01226910  CHEMICAL ENGINEERING PROCESSES ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ nuttapol.le@kmitl.ac.th Google meet Line Online Test
01006011 Engineering materials Wanphut Saechua wanphut.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line group Assignment,
Online Test,
 In class test if covid situation is unfolding
13006008 CALCULUS 2 Warut Suampun warut.su@kmitl.ac.th Google meet,
Canvas,
Youtube Channel
w.suampun@gmail.com Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01006711 Advanced Calculus พิมพ์ขวัญ  หาญนันทอนันต์ pimkhuan.ha@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Canvas
Canvas inbox, Email, Microsoft Teams messaging Assignment,
Online Test
01006711 ADVANCED CALCULUS Warut Suampun warut.su@kmitl.ac.th Google meet,
Canvas,
Youtube Channel
w.suampun@gmail.com Assignment,
Online Test,
Take home Examination
01116164 Industrial Biotechnology  ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล varesaatkmitl@gmail.com Microsoft Teams varesaatkmitl@gmail.com Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01026323 POWER SYSTEM PROTECTION อิสระชัย งามหรู issarachai.ng@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Moodle ของภาควิชา
issarachai.ng@kmitl.ac.th Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01066522 Sensors and Transducers สุธรรม สัทธรรมสกุล sutham.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: Sutham_Satthamsakul Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01066902 Sensors and Transducers Laboratory สุธรรม สัทธรรมสกุล sutham.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Lind ID: Sutham_Satthamsakul Assignment,
Oral Examination
01068005 Sensors and Transducers สุธรรม สัทธรรมสกุล sutham.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: Sutham_Satthamsakul Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01066120 Engineering Metrology (Lab) สุธรรม สัทธรรมสกุล sutham.sa@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line ID: Sutham_Satthamsakul Assignment,
Oral Examination
13006303 Culture Studies  Wanwisa  Pongpluem  number-wan@hotmail.com Zoom Line ID: number-wan Assignment,
Report or Term paper,
Presentation
01006510 01006510  INTRODUCTION TO ECONOMICS  Mark  O'Carroll mark.ca@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Line and Canvas Assignment,
Online Test,
Oral Examination
01006507 PERSONAL ECONOMICS  Mark O'Carroll mark.ca@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Canvas
Line (Khun Daw opened Group chat already),  Canvas Assignment,
Online Test,
Quizzes
01006031 Calculus 2 ผศ. ดร. ตุลยา  ลิมปิติ tulaya.li@kmitl.ac.th Google meet,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th),
Pearson MyMathlab
Google classroom: 5gvjnxi Assignment,
Online Test
01006711 Advanced Calculus Asst. Prof. Dr. Tulaya Limpiti tulaya.li@kmitl.ac.th Google meet,
Canvas
Canvas class page Assignment,
Online Test
13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion
13016215 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Online Group Discussion
13016396 KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
13016390 EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Google meet,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01096054 Timber and Steel Design ผศ.อัฏฐวิทย์  สุจริตพงศ์ asujaritpong@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Online Test
01376054 Timber and Steel Design ผศ.อัฏฐวิทย์   สุจริตพงศ์ asujaritpong@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Online Test
01097144 Advanced Structural Steel Design ผศ.อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์ asujaritpong@yahoo.com Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom
Line ID Assignment,
Online Group Discussion,
Presentation
13016391 COMPUTER NETWORKING FOR THE INTERNET OF THINGS วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Google meet,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
13016294 TEAM SOFTWARE PROJECT วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Report or Term paper,
Log book,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
13016292 SOFTWARE PROJECT 2 วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Report or Term paper,
Log book,
Oral Examination,
Online Group Discussion,
Presentation
13016248 SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ visit.hi@kmitl.ac.th Google meet,
Microsoft Teams,
Zoom,
ระบบ Moodle ของสถาบัน (goedu.kmitl.ac.th)
Line ID: vhirankitti Assignment,
Log book,
Online Group Discussion
01217408 INDUSTRIAL SIMULATION Chaowalit Hamontree chaowalit.ha@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
chaowalit_9 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
13026024 BUSINESS PROCESS SIMULATION Chaowalit Hamontree chaowalit.ha@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Chaowalit_9 Assignment,
Report or Term paper,
Online Test
01176017 INDUSTRIAL PLANT DESIGN Chaowalit Hamontree chaowalit.ha@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Chaowalit_9 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
13026037 INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY Chaowalit  Hamontree chaowalit.ha@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom
Chaowalit_9 Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination
01006031 แคลคูลัส 2 สกนธ์ คล่องบุญจิต sakonklong@hotmail.com Microsoft Teams Line ID ตามมติที่ประชุมผู้สอนวิชาแคลคูลัส 2
01106015 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION วสุ อุดมเพทายกุล vasu.ud@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Group / MS Teams Chat Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01306036 SIGNALS AND SYSTEMS LIN MIN MIN MYINT linminmin.my@kmitl.ac.th Zoom,
Canvas
Line ID: linmyint, Phone Number: 0819033655 Assignment,
Online Test,
Online Quiz
01117232 AGRICULTURAL MECHATRONICS วสุ อุดมเพทายกุล vasu.ud@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Group / MS Teams Chat Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01386412 INTERNET OF THINGS FOR AGRICULTURE APPLICATIONS วสุ อุดมเพทายกุล vasu.ud@kmitl.ac.th Microsoft Teams Line Group / MS Teams Chat Assignment,
Report or Term paper,
Online Test,
Take home Examination
01116161 Engineering Economics ธีรินทร์  ฉายศิริโชติ teerin.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Google classroom
Line ID Assignment,
Online Test
01116110 Engineering Economics ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ teerin.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Google classroom
Line ID Assignment,
Online Test
01066131 Engineering Economics ธีรินทร์  ฉายศิริโชติ teerin.ch@kmitl.ac.th Microsoft Teams,
Zoom,
Google classroom
Line ID Assignment,
Online Test
01006503 Introduction to Psychology Jennifer (เจนนิเฟอร์) Chavanovanich (ชวโนวานิช) jennifer.c@chula.ac.th Microsoft Teams Line ID (jchavanowork) Assignment,
Online Test
13006211 Technical Communication and Presentation Alexander J. Klemm alexander.j.klemm@gmail.com Microsoft Teams,
LINE Group
Line, 0894899384, alexander.j.klemm@gmail.com Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation
01006513 Interpretation and Argument Alexander J. Klemm alexander.j.klemm@gmail.com Microsoft Teams,
LINE
Line, 0894899384, alexander.j.klemm@gmail.com Assignment,
Report or Term paper,
Take home Examination,
Presentation