คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิษณาพัชญ์ ศิวรัชตนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัล รางวัล GISTDA Award เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จากการแข่งขัน Rapid Prototype Development (RPD) Challenge2023 ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการภัยพิบัติ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ National Space Policy Secretariat, Cabinet Office of Japan (CAO) และ Sony Group Corporation พร้อมสิทธิ์เดินทางเข้าร่วม RPD Booth Camp ณ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

🧑‍🔬นำเสนอผลงานในชื่อทีม “Mishirase ミ知らせ”
หัวข้อ “ระบบแจ้งเตือนและประสานงานระหว่างผู้ประสบภัยและหน่วยกู้ภัยในเหตุการณ์น้ำท่วม”
(Mishi is michibiki, Shiraseru is notify)
🧑‍🔬โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง แนวคิดการพัฒนาต่อยอดการใช้ Application เพื่อพัฒนาต้นแบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียม ระบุตำแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service) ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย

  • นางสาวธิษณาพัชญ์ ศิวรัชตนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นายอัลฟาฎิล ปุติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นางสาวปพิชญา โรจน์สวัสดิ์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นางสาวฐิติยาภรณ์ จันทร์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดร.จิรภูมิ บุตรโท ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. อาจารย์ที่ปรึกษา

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.