• หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 50 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 7 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
  • หากนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบปลายภาคในภาคการศึกษานั้นและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
  • ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาทางการเงิน สามารถสอบถามเรื่องทุนการศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษา

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • สำเนาบัญชีธนาคารของนักศึกษา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง