• นักศึกษาผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนี้สินกับสถาบันฯ หรือติดค้างการยืมอุปกรณ์ใดๆ จากสถาบันฯ
  • นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ไปแล้ว ต้องทำเรื่องขอยกเลิกการลงทะเบียนก่อนยื่นคำร้องขอลาออก

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอลาออก
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง