• ต้องเป็นผู้ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • ได้รับความยินยอมจากประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนงานของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ และหลักสูตรที่ต้องการย้ายเข้าไป
  • ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เงื่อนไขในการย้ายหลักสูตร เป็นไปตามที่กรรมการแต่ละหลักสูตรกำหนด

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอย้ายหลักสูตร ที่ผ่านการพิจารณาของประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ และหลักสูตรที่ต้องการย้ายเข้าไป
  • ทรานสคริปต์ที่มีเกรดครบทุกวิชา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง