1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคการศึกษา

นักศึกษาทุกคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา โดยจะเริ่มให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าประมาณ 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา และยืนยันการลงทะเบียนเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาลงทะเบียนตามปกติ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนล่าช้าภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา โดยมีค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า 300 บาท (กำหนดการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

2. การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

3. เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน

 • ในภาคการศึกษาปกติ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษาก่อนปีสุดท้ายที่จะต้องไปฝึกสอนในชั้นปีสุดท้าย ที่เหลือรายวิชาเรียนในหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า 22 หน่วยกิต เพื่อจะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมากกว่า 22 หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 27 หน่วยกิต
 • การลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 • หากลงทะเบียนเรียนวิชาประเภทฝึกงานหรือสหกิตศึกษา ไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียนอื่นใดอีก
 • นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ ต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีนั้น ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาบังคับก่อนพร้อมกันได้ โดยให้นักศึกษายื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรีภายใน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนและเวลาสอบซ้ำซ้อนกันไม่ได้ ยกเว้นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น

4. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ

 • นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จะต้องลงเรียนซ้ำในรายวิชานั้น
 • นักศึกษาอาจขอเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้วได้ โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ใช้ผลการเรียนของรายวิชาที่เรียนซ้ำแทนผลการเรียนเดิม โดยไม่นำหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาเดิม มาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำจะไม่ได้รับพิจารณาเกียรตินิยม
 • ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 00 จะต้องลงเรียนซ้ำในรายวิชาของหลักสูตรที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสมให้สามารถจบการศึกษาได้

5. การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

 • ต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่จะสำเร็จการศึกษา และสถาบันฯ ไม่ได้เปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ
 • รายวิชาและสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาไปขอลงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

📣 คำร้องที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ
 • ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
 • ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องพร้อมรายวิชาบังคับก่อน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
 • ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว
 • ขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
 • ขอลงทะเบียนเรียนตัวต่อหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่