• เฉพาะในกรณีที่รายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีการตั้งเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน หรือเปลี่ยนกลุ่มเรียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษาเองได้

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอเพิ่มวิชาเรียน หรือ ขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา หรือผู้อำนาจในการพิจารณาการขอลงทะเบียนของนักศึกษา

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  •        ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี (ในกรณีที่วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาต่างคณะอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด)

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง