• นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อนกันไม่ได้ ยกเว้นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
  • ทรานสคริปต์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • ตารางเรียน – สอบ ของรายวิชาที่มีวันสอบซ้ำซ้อนกัน

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง