• นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ ต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite)ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีนั้น ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาบังคับก่อนพร้อมกันได้ โดยให้นักศึกษายื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี ภายใน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องพร้อมรายวิชาบังคับก่อน
  • ทรานสคริปต์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง