• การลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  • การเปิดรายวิชาจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และ/หรือ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ
  • มีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษตามประกาศของสถาบันฯ

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ตามกำหนดการในปีการศึกษานั้นๆ

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง