ประกาศเรื่องการขอยืนยันการใช้สิทธิ์ลด และคืนค่ายืนยันสิทธิแรกเข้าศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศเรื่องการขอยืนยันการใช้สิทธิ์ลด และคืนค่ายืนยันสิทธิแรกเข้าศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564)

ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564)