ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา“แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย”