ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง”ศาสตราจารย์”