คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น