โครงการอบรมของหลักสูตรวิควกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

โครงการอบรมของหลักสูตรวิควกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการของสถาบัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Outcome-based Education

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Outcome-based Education