วิศวลาดกระบังต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศเยี่ยมชมการเรียนการสอน

วิศวลาดกระบังต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศเยี่ยมชมการเรียนการสอน

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ และผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานก่อนกำหนด ประจำปี 2565

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ และผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานก่อนกำหนด ประจำปี 2565