มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวลาดกระบัง