คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง