ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการของสถาบัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Outcome-based Education

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Outcome-based Education