หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เยี่ยมชมงานที่วิศวลาดกระบัง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เยี่ยมชมงานที่วิศวลาดกระบัง