ขอแสดงความยินดีกับ 👍ศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ
👍ศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์”

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”