AP Test

โครงการ KENG-APT จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความรู้ระดับอุดมศึกษาเบื้องต้นและเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในตัวข้อสอบจะมีการจัดสอบ 2 รายวิชา (ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ) คือ วิชาฟิสิกส์ และวิชาแคลคูลัส

AP Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ KMITL Engineering School Advanced Placement Program สำหรับให้ความรู้ล่วงหน้าและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ ที่สามารถเทียบได้กับรายวิชาพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้