เชิญนศ.เข้าร่วมประชุม​รับฟังความคิดเห็น และแจ้งแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

เชิญนศ.เข้าร่วมประชุม​รับฟังความคิดเห็น และแจ้งแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ สจล. และ B.Sc. Biomedical Engineering, University of Glasgow, UK

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สจล. และ B.Sc. Software Engineering, University of Glasgow, UK

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ทุกด้าน รวมถึงการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบ