ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน วันที่ 3 ส.ค. 2564 ให้เข้ามารับการฉีดในวันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00น.

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน วันที่ 3 ส.ค. 2564 ให้เข้ามารับการฉีดในวันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00น.

ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564)

ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564)