ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องๆกว่า 1,300 คน ที่ยืนยันสิทธิ์และเข้าเรียนใน 34 หลักสูตร

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องๆกว่า 1,300 คนที่ยืนยันสิทธิ์และเข้าเรียนใน 34 หลักสูตร

พิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

พิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ