มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในวันแรกของการสอบกลางภาค ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในวันแรกของการสอบกลางภาค ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล “บทความดีเด่น” จากการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ OR-NET 2020

นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล “บทความดีเด่น” จากการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ OR-NET 2020