𝙊𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚𝙖𝙨 𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙢𝙖𝙨𝙚𝙠 𝙋𝙤𝙡𝙮𝙩𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙘 แลกเปลี่ยน 1 เดือนที่ประเทศสิงคโปร์

𝙊𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚𝙖𝙨 𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙢𝙖𝙨𝙚𝙠 𝙋𝙤𝙡𝙮𝙩𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙘
แลกเปลี่ยน 1 เดือนที่ประเทศสิงคโปร์

คณะครูและนักเรียนจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอน

คณะครูและนักเรียนจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอน