ช่องทางการติดต่อในรายวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ช่องทางการติดต่อในรายวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1