ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564)

ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564)