ขั้นตอนการขอรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขั้นตอนการขอรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมาตรการ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบ

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมาตรการ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบ