(K-EES) ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น

(K-EES) ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น

(K-EES ) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในระบบราง – Railway Maintenance Specialist”

(K-EES ) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในระบบราง – Railway Maintenance Specialist”

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

คณะวิศวฯ (K-EES )ร่วมกับ เอกรัฐวิศวกรรม จัดอบรมเสริมความรู้เพื่อนักศึกษา

วิศวลาดกระบัง โดยศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES )ร่วมกับ เอกรัฐวิศวกรรม จัดอบรมเสริมความรู้เพื่อนักศึกษา