TCAS2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 2

TCAS2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 2

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Robot innovator Challenge 2023

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Robot innovator Challenge 2023