หลักสูตรเรียน 4 ปีได้ 2 ปริญญา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม x วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ PhysIoT

ลักสูตรเรียน 4 ปีได้ 2 ปริญญา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม x วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ PhysIoT

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อชุมชน