ปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชา “Team Project” การส่งเสริมทักษะและการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ

ปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชา “Team Project” การส่งเสริมทักษะและการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา: 1st IRCAS 2023

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา: 1st IRCAS 2023