ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “อนุกรรมการ” คณะอนุกรรมการ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง”อนุกรรมการ” คณะอนุกรรมการศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในอนาคต

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในอนาคต