ขอความกรุณาท่านที่จองคิวไว้แล้วไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย #โปรดยกเลิกก่อนถึงวันนัดหมาย

ขอความกรุณาท่านที่จองคิวไว้แล้วไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย #โปรดยกเลิกก่อนถึงวันนัดหมาย