โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”

โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น