AP Test

โครงการ KENG-APT จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความรู้ระดับอุดมศึกษาเบื้องต้นและเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในตัวข้อสอบจะมีการจัดสอบ 2 รายวิชา (ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ) คือ วิชาฟิสิกส์ และวิชาแคลคูลัส

AP Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ KMITL Engineering School Advanced Placement Program สำหรับให้ความรู้ล่วงหน้าและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ ที่สามารถเทียบได้กับรายวิชาพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้

วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ สจล. และ B.Sc. Biomedical Engineering, University of Glasgow, UK

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สจล. และ B.Sc. Software Engineering, University of Glasgow, UK

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ทุกด้าน รวมถึงการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบ