แจ้งปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

แจ้งปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

การดำเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงาน โครงงาน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาอื่น ๆ

การดำเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงาน โครงงาน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาอื่น ๆ