ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ วิจิตร กิณเรศ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ วิจิตร กิณเรศ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร