หลักสูตรนวัตกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ CIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ณ Tokyo

หลักสูตรนวัตกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ CIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ณ Tokyo