ประกาศรับทุน, หัวข้องานโครงงาน, อุปกรณ์ เเละการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาคอุตสาหกรรม

ประกาศรับทุน, หัวข้องานโครงงาน, อุปกรณ์ เเละการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาคอุตสาหกรรม

นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมระบบควบคุม ได้รับรางวัลจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมระบบควบคุม ได้รับรางวัลจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

ขอแสดงความยินดีกับ กับอาจารย์ เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ กับอาจารย์ เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (วช.ป