คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ

ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ #วิศวลาดกระบัง RAI

ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

#ตำแหน่งทางวิชาการ#วิศวลาดกระบัง