คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับ “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “Low-Cost Technique for Extracting the Cole-Cole Model Parameters” ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECTI-CON 2024) ครั้งที่ 21 ในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เน้นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
  • จิรัฏฐ์ ฉิมน้อย (นักศึกษาปริญญาโท)
  • คุณานนต์ คะระวานิช (นักศึกษาปริญญาเอก)
  • รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.